Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista pro kontrolu obchodních provozoven

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží

Kvalifikační úroveň:

Odborné specializace, pomaturitní vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Alternativní názvy

Kontrolor obchodních provozoven

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102992

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista pro kontrolu obchodních provozoven kontroluje a hodnotí provozovny dle stanovených hodnotících kritérií včetně kontroly dodržování společných marketingových aktivit a navrhuje možná opatření ke zlepšení stávající situace těchto provozoven.

Pracovní činnosti

 • Evidence a aktualizace adresáře svěřených obchodních provozoven.
 • Kontrola dodržování nabídky sortimentu na provozovně dle uvedených položek v letácích.
 • Kontrola dodržování doporučených cen na provozovnách.
 • Kontrola technické vybavenosti obchodních provozoven.
 • Prezentace obchodní sítě firmy navenek a získávání potencionálních zájemců o vstup do sítě.
 • Uzavírání základních obchodních smluv a dohod s majiteli obchodních provozoven.
 • Nabídka a kontrola marketingové podpory prodeje na obchodních provozovnách.
 • Pravidelná účast na poradách s jednateli či majiteli firmy.
 • Tvorba monitorovacích zpráv o stavu obchodní provozovny, dle stanovených hodnotících kritérií.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění specializovaného controllingu obchodních provozoven. 8
Kontrola a stanovení návrhů na jednotnou vizualizaci interiéru a exteriéru obchodních provozoven dle grafického manuálu firmy. 8
Kontrola dodržování obchodních podmínek a cenové politiky nabízených výrobků u obchodních provozoven. 8
Stanovení návrhů na způsob vystavení a prodej zboží dle specifikace obchodní provozovny. 8
Sestavení a vyhodnocení kontrolních zpráv včetně technické vybavenosti provozoven a stanovení návrhů ke zvýšení úrovně kvality dané obchodní provozovny. 8
Uzavírání partnerských smluv s potenciálními klienty a komunikace s podporovanými dodavateli. 8
Zhotovení pravidelných prezentačních materiálů z monitoringu obchodních provozoven a jejich prezentace na poradách směrem k vedení firmy. 7
Prezentace firmy na obchodních konferencích a poradách. 7
Marketingová podpora prodeje zboží v obchodních provozovnách. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu KKOV 6641L nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru organizace a management v odvětví KKOV 6442L nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů obchod KKOV 66xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz obchodu KKOV 6641M vhodná
Obchodník RVP 66-41-L/01 vhodná
Obchod RVP 66-xx-L/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Projednávání a uzavírání smluv s obchodními partnery
Interní prezentace monitoringu
Osobní komunikace s klienty a obchodními partnery
Stanovování vhodných forem prodeje s přihlédnutím ke specifičnosti sortimentu, k dispozičnímu řešení provozovny a k možnostem využívání moderních informačních systémů
Metodické řízení a monitorování fungování vnitřního kontrolního systému, vyhodnocování rizik, řešení nedostatků
Řízení provozu obchodní provozovny
Provádění marketingových aktivit
Orientace v obchodní činnosti
Orientace v informacích uvedených u výrobků a vystaveného zboží
Vypracování technické inspekční zprávy
Aplikování merchandisingu při vystavování zboží

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
provoz velkoobchodu
provoz maloobchodu
zásady vedení prodejny
základní ekonomické ukazatele
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
marketing obecně
zbožíznalství obecně
psychologie prodeje
zásady merchandisingu

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.