Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Co je národní soustava povolání?

Národní soustava povolání (dále jen NSP) je soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog popisů povolání a je nástrojem pro zvýšení mobility pracovní síly na základě potřeb trhu práce, které identifikují zaměstnavatelé a odborníci z trhu práce. Tvorba a aktualizace NSP je definovaná v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 6, který uvádí následující:

Ministerstvo usměrňuje a kontroluje výkon státní správy a dodržování zákonnosti při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Přitom zabezpečuje tvorbu a v souladu s vývojem trhu práce aktualizaci Národní soustavy povolání a zveřejňuje ji v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na její tvorbě a aktualizaci spolupracuje se správními úřady a územními samosprávnými celky a bere v úvahu návrhy osob působících na trhu práce.

Národní soustava povolání plní úlohu veřejně dostupného registru povolání vyskytujících se na území České republiky. Hlavními východisky při tvorbě NSP jsou aktuální požadavky světa práce deklarované zástupci zaměstnavatelů a odborníků a zákonné normy a předpisy.

nsp diagram

Účelem NSP je:

 • plnit úlohu veřejně dostupného registru povolání vyskytujících se na trhu práce na území České republiky,
 • poskytovat zaměstnavatelům, vzdělavatelům, uchazečům o zaměstnání a Úřadu práce České republiky informace o požadavcích na výkon jednotlivých povolání,
 • poskytovat data pro systém kariérového poradenství,
 • umožňovat komunikaci o nabídce a poptávce na trhu práce,
 • poskytovat data potřebná pro párování nabídky a poptávky volných pracovních míst Úřadu práce České republiky,
 • poskytovat údaje pro tvorbu podnikových katalogů a pro personální řízení,
 • zajišťovat trvalý proces přibližování obsahu a struktury odborného vzdělávání požadavkům světa práce, (např. definice uplatnění absolventů počátečního vzdělávání)
 • být východiskem a zdrojem informací pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací,
 • definovat kvalifikační způsobilost pro výkon povolání včetně zákonných podmínek.
 • 2018

  Od 1.7.2018 přechází kompletní správa obsahu a informačního systému NSP pod gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

 • 2014

  Dne 31. 4. 2014 vešla v účinnost normativní instrukce MPSV č.5/2014 ve věci Realizace správy a údržby Národní soustavy povolání. Instrukce vymezuje činnosti MPSV jako správce NSP a FDV jako administrátora při realizaci správy a údržby NSP FDV v roli administrátora je v rámci agendy MSPV pověřeno úkony operativní činnosti spojené s aktualizací a tvorbou jednotek práce a informačního systému NSP a CDK. Tvorba a aktualizace NSP a IS NSP zahrnuje:

  - shromažďování podnětů k aktualizaci obsahu NSP
  - kategorizace požadavků na aktualizaci a tvorbu NSP
  - přípravu ročního plánu aktualizace a tvorby NSP
  - předložení čtvrtletních aktualizací
  - vyřizování požadavků na aktualizaci a tvorbu NSP
  - ustavování oborových týmů na základě nominací Správce NSP a subjektů působících na trhu práce
  - zpracování návrhů aktualizace a doplnění metodiky tvorby NSP
  - správu řízené dokumentace NSP
  - návrh inovativních a rozvojových aktivit zaměřených na zvýšení kapacity, komplexnosti a kvality výkonu agendy NSP

  Rozsáhlé změny na trhu práce po roce 1989, provázené nedostatkem informací o jejich povaze, o aktuálním stavu trhu práce a chybějícími prognózami budoucího vývoje, stejně jako závažné změny ve školství a v systému odborné přípravy na povolání – všechny tyto faktory vedly zaměstnavatele a státní orgány k aktivitám, jejichž cílem bylo nalézat a realizovat opatření k řešení situace na trhu práce i v oblasti celoživotního učení.

 • 2011-12

  V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí započala realizace veřejné zakázky NSP II, která je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Dodavatelem veřejné zakázky se opět stalo konsorcium Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR a TREXIMA, spol. s r.o.

  Hlavní cíle veřejné zakázky NSP

  - posílení role zaměstnavatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů
  - vytvoření databáze povolání – základního zdroje informací o požadavcích trhu práce
  - zajištění informovanosti o aktuálních potřebách trhu práce
  - prosazování potřeb trhu práce do systému vzdělávání
  - masivní zapojení odborníků z řad sociálních a dalších partnerů do procesů sběru a zpracování informací o kvalifikačních potřebách trhu práce prostřednictvím Sektorových rad
  - zvýšení mobility a flexibility na trhu práce v rámci ČR i celé EU
  - Výstupy z VZ NSP II
  - vytvoření a publikování cca 1400 aktuálních jednotek práce
  - ostrý provoz 29 sektorových rad a 1 expertního týmu (340 členů SR)
  - vytváření pracovních skupin a komunikace s dalšími odborníky – 1600 takto zapojovaných osob
  - první nabídky na spolupráci českých sektorových rad nebo jejich členů v rámci obdobného systému v EU
  - uzavření sedmi sektorových dohod (strojírenství, doprava, keramika, potravinářství, fitness, bezpečnostní služby, legislativa v oblasti vyhrazených zařízení)

  nsp infografika 2012
 • 2007 - 2008

  Na základě výzvy MPSV byla zahájena realizace veřejné zakázky NSP. Realizátorem veřejné zakázky bylo konsorcium tvořené Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a společností TREXIMA s.r.o. Prostředníkem účasti zaměstnavatelů na tvorbě Národní soustavy povolání se staly skupiny odborníků, reprezentujících jednotlivá odvětví a oblasti trhu práce – Sektorové rady. V rámci této zakázky vznikla Národní soustava povolání, která obsahovala více než 2000 povolání a typových pozic. Z nich bezmála 800 bylo vytvořeno a garantováno Sektorovými radami, dalších cca 950 bylo převzato z ISTP.

 • 2006

  Zákon č. 179/2006 Sb., vymezil obsah Národní soustavy kvalifikací a její vazbu na konkrétní povoláni. Stanovil pojmy profesní a úplná profesní kvalifikace, kvalifikační standard a hodnotící standard jako své základní stavební jednotky.

 • 2004

  Byl vydán a posléze i vstoupil v platnost zákon o zaměstnanosti, který MPSV ukládá zabezpečovat tvorbu Národní soustavy povolání v souladu s vývojem trhu práce.

 • 1994 - 1996

  Rozšíření spolupráce mezi státními institucemi a zaměstnavateli napomohlo ke vzniku velmi obsáhlého a celostátně uplatnitelného katalogu, který byl v roce 1996 vydán pod názvem „Katalog prací podle povolání a stupňů“ (Praha 1996, Reva – Oliva) a nahradil Celostátní přehled povolání (1993). Sloužil jako metodický podklad pro tvorbu mzdových systémů a pro přípravu pracovních smluv i kolektivních smluv na všech úrovních. Obsahoval popis 893 povolání.

 • 1991 - 1993

  Výsledkem těchto aktivit byl Jednotný katalog prací, vydaný v roce 1991 Ministerstvem práce a sociálních věcí. V roce 1993 na něj navázal Celostátní přehled povolání, který doplnil a rozšířil informace Jednotného katalogu prací z roku 1991.

PROPOJENÉ SYSTÉMY