Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

Slovník základních pojmů

Národní soustava povolání

je otevřená, veřejně dostupná databáze povolání vyskytujících se na českém trhu práce, spravovaná a garantovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Národní soustava povolání vzniká od roku 2007. Tvorba a aktualizace dat Národní soustavy povolání je zajišťována (od roku 2007) prostřednictvím zástupců zaměstnavatelů a odborníků z trhu práce. V návaznosti zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., obsahuje Národní soustava povolání ve svém základním vymezení:

1. název a číselné označení povolání vyjádřené kódem

2. stručný popis povolání

3. pracovní činnosti v povolání

4. předpoklady pro výkon povolání, zejména kvalifikační, odborné a zdravotní

5. další údaje související s povoláním

Povolání

je standardizovaný souhrn pracovních činností podle jejich obvyklého seskupení na trhu práce, jejichž výkon předpokládá určitou odbornou a další způsobilost.

Úzké povolání

úzké povolání se používá v situaci, kdy podřízené specializace jsou činnostně i kvalifikačně příbuzné, ale nedochází mezi nimi k dělbě práce nebo vzájemnému překryvu. Úzké povolání slouží pouze k tomu, aby tyto specializace významově sdružovalo (např. stejná policejní hodnost), nicméně na trhu práce samostatně neexistuje. Nejčastěji se používá v regulovaných oborech státní správy např. Policie, Armáda aj.

Zastřešující povolání

zastřešující povolání odráží běžné seskupení pracovních činností na trhu práce a podřízené jednotky práce jsou buď jeho specializací, nebo odrazem dělby práce v rámci tohoto povolání.

Široké povolání

široké povolání v oborové struktuře jednotek práce stojí vždy jako samostatné povolání, pod které nepatří (nemá vazbu) žádná specializace. Široké povolání je běžným povoláním (seskupením pracovních činností) na trhu práce a plně odráží realitu pracovního trhu.

Specializace povolání

specializace povolání odráží seskupení pracovních činností v rámci dělby práce. Musí mít vždy jednoznačnou vazbu k povolání (úzkému nebo zastřešujícímu).

Specializace povolání (dříve typová pozice) je určitou specializací v oblasti vykonávaných činností a kompetencí a může se měnit a vyvíjet v čase s ohledem na rozvoj technologií, nové pracovní postupy, dělbu práce, tlak na cenu, náhlý rozvoj určitého odvětví apod. Jde o relativně proměnlivou jednotku NSP, která by měla reagovat právě na výše uvedené vlivy.

Jednotka práce

je prvek Národní soustavy povolání (úzké, zastřešující, široké), nebo specializace povolání.

Kvalifikační úroveň

je základní třídicí kategorie jednotek práce v NSP odráží náročnost požadavků kladených na vykonavatele jednotek práce

Deskriptory kvalifikačních úrovní

jsou popisy, které u jednotlivých kvalifikačních úrovní vymezují obvykle očekávané výsledky práce a schopnosti spojované s danou kvalifikační úrovní. Deskriptory jsou obecným vyjádřením požadovaných znalostí, dovedností a dalších nároků dle charakteru práce.

Odborný směr

je obor případně oblast trhu práce, který sdružuje jednotky práce s obdobným odborným zaměřením. Rozděluje jednotky práce z hlediska oboru činností a druhu vykonávané práce.

Sektorová rada

je dobrovolné profesní sdružení, složené z reprezentantů významných zástupců zaměstnavatelů, střešních profesních sdružení a významných odborníků na lidské zdroje v daném odvětví. Jejím cílem je reprezentovat v oblasti rozvoje lidských zdrojů zájmy daného odvětví ve vztahu ke státní správě, vzdělavatelům, občanům a dalším partnerům.

Správce, garant a administrátor NSP

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Položky jednotek práce a jejich výklad

Název

V praxi nejpoužívanější označení, personifikovaná forma

Alternativní název

Další v praxi používaný nebo cizojazyčný název (pro vyhledávání)

Kvalifikační úroveň NSP

Základní třídicí kategorie jednotek práce v NSP odráží náročnost požadavků kladených na vykonavatele jednotek práce, v zásadě odpovídá úrovni klíčových nebo převažujících kompetencí.

Odborné skupiny S0 a Odborné směry S1

Oblast trhu práce, která sdružuje jednotky práce s obdobným odborným zaměřením.

Odbornými skupinami a odbornými směry rozumíme sektory či odvětví českého trhu práce.

Struktura odborných skupin a odborných směrů vychází z hlavní ekonomické funkce, produktu, služby, technologie charakteristické pro daný soubor odborných činností. Východiskem vymezení struktury odborných směrů v NSP byl např. původně OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) a následně CZ NACE (Klasifikace ekonomických činností v ČR).

Podsměry S2

Konkrétněji vymezená oblast trhu práce, umožňuje uživatelům systematické vyhledávání jednotek práce.

Klasifikační kód CZ-ISCO

Kód, který vyjadřuje zařazení do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO (Národní klasifikaci zaměstnání), respektující ISCO-08 (Mezinárodní klasifikace zaměstnání).

Charakteristika

Stručné vyjádření obsahové náplně jednotky práce. Vymezení předmětu práce a zásadních pracovních procesů.

Pracovní činnosti

Přehled činností charakterizujících náplň dané jednotky práce dle běžné dělby práce.

Příklady činností

Vyjadřují činnosti, které jsou klíčové při oceňování práce. Jsou seřazeny podle stupně složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací zařazených do 12. tarifních stupňů v soukromém sektoru a do 16. platových tříd ve veřejném sektoru.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek (fyzikální, chemické, biologické, sociální a organizační faktory, způsobených pracovištěm a pracovním režimem).

Průměrné výdělky

Rozpětí průměrné mzdy u jednotky práce v ČR celkem a v jednotlivých krajích. Údaje jsou převzaty ze systému o průměrném výdělku (ISPV).

Certifikáty

Ze zákona povinné případně doporučené certifikáty pro výkon dané jednotky práce.

Vazba na profesní kvalifikaci

Informace o odpovídající kvalifikaci z Národní soustavy kvalifikací, kterou je třeba prokázat k získání národního certifikátu.

Požadavky na odbornou přípravu (tj. školní vzdělání) a další vzdělání

Počáteční a další vzdělávání, které je vyžadováno ze zákona nebo zaměstnavateli. Obory poskytující vhodnou školní přípravu vymezené pomocí Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV), Rámcových vzdělávacích programů (RVP), obory vzdělání základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol (AKSO) a studijních oborů vysokých škol (AKVO).

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu pracovní pozice – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

Informace o vzdělávacích institucích

Datové zdroje dalších aplikací (DAT CZŠkolák, Infoabsolvent aj.) s podrobnějšími informacemi o školách vyučujících příslušné obory vzdělání a o vzdělávacích institucích nabízejících odpovídající kurzy.

Zákonem předepsaná praxe

Počet let odborné praxe a označení příslušné právní normy, která ji předepisuje.

Odkaz do Databáze regulovaných povolání a pracovních činností

Seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky.

Kompetence

Vymezují souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů umožňující pracovní uplatnění v konkrétní jednotce práce a osobní rozvoj jednotlivce.

Kompetence popisované u jednotek práce se uvádí v kategoriích odborné dovednosti a znalosti, obecné dovednosti, měkké kompetence a digitální kompetence.

Předpoklady člověka požadované k výkonu určitého souboru pracovních činností zahrnuté do kompetencí jsou součástí kompetenčního modelu NSP, což umožňuje zařazovat kompetence k jednotkám práce i pracovat s nimi jako se strukturovanou soustavou klasifikovanou dle logického klíče ( Centrální databáze kompetencí ).

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Vymezení onemocnění či postižení, která zamezují nebo omezují výkon práce - specifikováno absolutními a relativními kontraindikacemi.

Volná místa

Přehled volných pracovních míst z nabídky úřadů práce pro danou jednotku práce.

Statistika volných míst

Počty volných pracovních míst v jednotlivých krajích a ČR celkem, včetně grafického zobrazení.

Informace o zařazení jednotky práce

Nadřízené povolání - informace o povolání, do kterého je specializace povolání zařazena.

Podřízené specializace povolání - informace o specializacích, které spadají pod příslušné nadřízené povolání.

Příbuzné specializace povolání - informace o příbuzných specializacích, které jsou zařazeny pod jedno povolání.

Zkratky

Seznam používaných zkratek pro Katalog NSP

CZ ISCO

Národní klasifikace zaměstnání

CZ NACE

Klasifikace ekonomických činností v ČR

CDK

Centrální databáze kompetencí

ČSÚ

Český statistický úřad

DAT CZ

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

DDV

Další profesní vzdělávání doplňkové

AK

Akreditované kurzy

PK

Profesní kvalifikace v Národní soustavě povolání

DPP

Dohoda o provedení práce

EQF

Evropský rámec kvalifikací

ET

Expertní tým

EU

Evropská unie

ILO

Mezinárodní organizace práce (International labour organisation)

IS

Informační systém

ISA

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

ISCO – 08

Mezinárodní klasifikace zaměstnání

IPSYS

Informačně poradenský systém pro další profesní vzdělávání

ISPV

Informační systém o průměrném výdělku

ITP

Institut trhu práce

JP

Jednotka práce v Národní soustavě povolání

KKOV

Klasifikace kmenových oborů vzdělávání

AKSO

Obory vzdělání základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

AKVO

Studijní obory vysokých škol

KM NSP

Kompetenční model NSP

KM SZ

Kompetenční model služeb zaměstnanosti

Kvalifikační úroveň

KZAM – R

Národní klasifikace zaměstnání ČSÚ

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

NSK

Národní soustava kvalifikací

NSP

Národní soustava povolání

NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky

OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností

PS

Pracovní skupina

RVP

Rámcový vzdělávací program

AKSO

Obory vzdělání základních škol, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

AKVO

Studijní obory vysokých škol

S1

Odborný směr

S2

Odborný podsměr

SR

Sektorová rada

SUK

Slezská univerzita Karviná

ÚPK

Úplná profesní kvalifikace v Národní soustavě kvalifikací

VŘT

Vrchní řídící tým veřejné zakázky Národní soustavy povolání

VZ NSP II.

Veřejná zakázka Národní soustava povolání II.