Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Slévárenský inženýr

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

zpracování kovů a jejich slitin

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Slévárenský inženýr technik řízení jakosti , Slévárenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník , Slévárenský inženýr projektant , Slévárenský inženýr metalurg , Slévárenský inženýr technolog

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30874

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Slévárenský inženýr řídí zpracování technické dokumentace pro slévárenskou výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost ve slévárenské výrobě.

Pracovní činnosti

  • Řízení a komplexní zabezpečení přípravy technologicky nejnáročnějších slévárenských výrob.
  • Vypracování a zavádění metodiky a organizace řízení jakosti ve slévárenství.
  • Řízení skupiny projektantů nebo odborných týmů.
  • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti slévárenské výroby.
  • Zavádění nejnovějších vědeckých poznatků.
  • Tvorba koncepce a směrů vývoje procesů ve slévárenských oborech.
  • Kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.