Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv

Odborný směr:

Potravinářství a krmivářství

Odborný podsměr:

výroba krmiv a krmivářských výrobků

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 43 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Krmivářský technik,  Quality Manager,  Krmivářský technik pracovník řízení kvality,  Quality Assurance Manager,  Manažer jakosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102308

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Technik pro řízení kvality a hygieny krmiv zajištuje tvorbu, řízení a rozvoj procesů systémů řízení kvality v potravinářské výrobě, zodpovídá za tvorbu interních směrnic a norem systému kvality a zajišťuje jejich dodržování.

Pracovní činnosti

 • Řízení optimalizace procesů managementu kvality s využitím technik a nástrojů (neustálého) zlepšování.
 • Stanovování způsobu dosahování žádoucí úrovně kvality a snižování ztrát z důvodů nekvality.
 • Snižování, odstraňování a prevence nedostatků kvality krmivářských výrobků.
 • Zjišťování a vyhodnocování kvality vstupů, procesů a výstupů.
 • Zjišťování příčin nekvality, vyhodnocování ztrát z nekvality.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v krmivářské výrobě.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Navrhování nápravných a preventivních opatření z hlediska kvality a bezpečnosti krmiv.
 • Tvorba interních směrnic a norem systému kvality a zajištění jejich dodržování.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů v krmivářské výrobě.
 • Šetření a analýza reklamací s cílem zvýšení kvality výrobků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Prověřování a vyhodnocování prvků systému kvality, postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů, zejména prověřování kontrolních kritických bodů v procesu výroby. 9
Zpracování podkladů pro vyřizování reklamací. 9
Zpracování plánu a provádění jiných systémových činností pro dosahování stanovených požadavků na kvalitu. 9
Příprava systému managementu kvality k prověření certifikačním auditem dle mezinárodních standardů (BRC, HACCP, IFS aj.) 9
Zajišťování systému sledovatelnosti za účelem identifikace a vysledování ke zdroji výchozích surovin, rozpracované výrobě a hotových produktů. 9
Aplikace moderních metod a nástrojů managementu kvality jako jsou model EFQM, Balanced Scorecard, Six Sigma, Kaizen, Štíhlý podnik, Poka-Yoke a další. 9
Zajišťování metodické a konzultační činnosti v oblasti zvyšování a hodnocení kvality útvaru výroby včetně podpory při certifikačním auditu. 9
Tvorba metod sledování a měření kvality výrobků. 9
Zajištění školení v oblasti kvality a pravidelné hodnocení znalostí dle interních norem. 9
Řízení technických a technologických zkoušek. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru zemědělská specializace KKOV 4106R nejvhodnější
Potravinářství RVP 29-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru zootechnika KKOV 4103R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru potravinářská technologie KKOV 2931N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru zemědělství KKOV 4131R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru veterinární hygiena a ekologie KKOV 4302R vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Samostatný technik pro řízení jakosti a hygieny v krmivářství ( 29-063-R )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení procesu budování, udržování a rozvoje systému kvality organizace
Koordinace řízení kvality, normalizace a zkušebnictví v krmivářské výrobě
Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci
Organizace systému managementu kvality
Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v krmivářské výrobě
Analyzování a vyhodnocování systému řízení kvality a stanovování operativních metod a činností ke splnění požadavků na kvalitu
Analyzování kvality práce, odhalování nedostatků a navrhování jejich odstraňování, stanovování optimalizace procesů řízení kvality v organizaci
Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci krmivářské výroby
Hodnocení kvality a přejímacích podmínek v krmivářství
Zjišťování příčin snížené kvality krmivářských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality
Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz kvality v krmivářské výrobě
Zpracování plánů řízení kvality nových výrobků a technologických procesů v krmivářské výrobě
Aplikace nástrojů managementu kvality
Zpracovávání interních metodik, směrnic a norem jakosti a zajišťování jejich dodržování v organizaci
Dodržení sanitačních a hygienických předpisů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
systémy a standardy kvality v krmivářství
krmivářská chemie
hygiena výroby krmiv a výživy zvířat
legislativa související s výrobou krmiv
analýza krmiv
doplňkové látky (aditiva), krmné suroviny, jejich skladování
základní druhy strojů a zařízení v krmivářské výrobě
technologie výroby premixů a medikovaných krmiv
management kvality
standardy pro řízení kvality
management rizik
integrované systémy řízení
krizový management
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
bezpečnost práce a požární ochrana
hygienické předpisy

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Technici v chemickém inženýrství a příbuzných oborech (CZ-ISCO 3116)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 280 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 613 Kč do 54 574 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 635 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 622 Kč do 43 021 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Chemičtí technici kontroly kvality, laboranti a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 31165)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 881 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 721 Kč do 46 259 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 543 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 576 Kč do 43 021 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.