Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný bezpečnostní pracovník

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

technické bezpečnostní služby

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Samostatný bezpečnostní referent , Bezpečnostní systémový analytik , Detektiv specialista , Samostatný instruktor výcviku , Detektiv pro prošetřování událostí , Detektiv zpravodajský pracovník , Detektivní technik

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102548

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný bezpečnostní pracovník provádí inspekci (kontrolu) bezpečnostních činností, zpracovává bezpečnostní plány a projekty,koordinuje bezpečnostní činnosti, odpovídá za zpravodajské a prošetřovací úkony, koordinuje úkony spojené s ochranou majetku a osob,utajovaných informací a dat.

Pracovní činnosti

 • Analýza hrozeb a bezpečnostních rizik pro organizační celek.
 • Navrhování způsobů zajištění komplexní bezpečnosti organizačního celku a metod jejího dosažení.
 • Komplexní zpracování realizačních směrnic pro zajištění bezpečnosti.
 • Stanovení režimu ochrany za mimořádných situací, branné pohotovosti státu.
 • Zajišťování režimové ochrany, detektivní ochrany a dohledu k ochraně majetku a osob v živnostenských provozovnách.
 • Zajišťování informací o důkazech , svědectví, stop aj. indicií pro potřeby soudních a správních kauz.
 • Monitorování relevantních jednání, činnosti, pohybu, režimu dne a styků zájmových osob a činností a vozidel, které je podstatné pro prokázání právního zájmu klienta.
 • Prověřování osobních, rodinných a majetkových poměrů osob pro potřeby právního zájmu klienta.
 • Samostatné zajišťování, získávání, shromažďování a třídění dat pro investigativní analýzu a následnou prognózu a syntézu relevantních informací pro konečného uživatele (klienta v rámci ofenzivního zpravodajství).
 • Samostatné zajišťování opatření k personální, informační, provozní a obchodní bezpečnosti podnikatelských subjektů, organizací a institucí v rámci obranného zpravodajství.
 • Zajišťování montáže, servisu a obsluhy bezpečnostně technických, případně softwarových prostředků k ochraně informací
 • Zajišťování součinnosti s ostatními bezpečnostními složkami, integrovaným záchranným systémem při ochraně organizačního celku.
 • Zajišťování ochrany utajovaných informací a obchodního tajemství.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení soudních sporů, trestní řízení apod.
 • Zpracování a vedení dokumentů předkládaných NBÚ a ostatním složkám týkající se bezpečnosti.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.
 • Zajišťování spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Kontrolní, metodická a školicí činnost.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.