Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Ředitel malé organizace

Odborný směr:

Management

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

20 000 Kč - 138 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Director,  Ředitel společnosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30659

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Pracovní činnosti

 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Operativní řízení organizace.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sledování ukazatelů výkonnosti organizace. 99
Stanovení obchodního plánu pro dosahování vytyčených cílů a dohled nad jeho plněním. 99
Kontrola nákladů a efektivního využívání prostředků. 99
Analyzování příčin provozních problémů. 99
Dohled nad realizací nejdůležitějších obchodních projektů. 99
Sledování vývoje trhu a vyhledávání nových obchodních příležitostí. 99
Zavádění nástrojů neustálého zlepšování procesů v organizaci (Lean Management, Six Sigma, SMED, 5S atd.). 99
Uzavírání různých forem partnerství s jinými organizacemi a institucemi. 99
Reprezentování organizace v médiích a na veřejnosti. 99
Výběr zaměstnanců, jejich hodnocení, odměňování a realizace některých dalších personálních procesů. 99

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinování a řízení činností menší organizace, provádění strategických rozhodnutí
Řízení a koordinování finančních operací menší organizace
Koordinování fungování menší organizace z personálního a odborného hlediska
Uplatňování základů managementu kvality
Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců
Zpracovávání dlouhodobých a krátkodobých plánů činnosti menší organizace
Zpracovávání obchodní a marketingové koncepce a strategie menší organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů
Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
management malého a středního podniku
procesní řízení
management kvality
management rizik
krizový management
projektový management
environmentální management
systém řízení BOZP ve firmě
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
personální management
finanční plánování
strategické řízení organizace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) (CZ-ISCO 1120)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 67 906 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 380 Kč do 282 808 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 66 194 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 943 Kč do 103 443 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 1211)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 462 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 118 Kč do 192 961 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 54 022 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 027 Kč do 89 592 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů (CZ-ISCO 1212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 73 734 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 781 Kč do 185 621 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 123 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 991 Kč do 79 647 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 211 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 311 Kč do 154 280 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 854 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 427 Kč do 87 903 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 1221)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 68 201 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 553 Kč do 180 346 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 52 523 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 920 Kč do 85 635 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti reklamy a styku s veřejností (CZ-ISCO 1222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 99 982 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 48 989 Kč do 288 938 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 257 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 385 Kč do 93 791 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 1223)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 81 610 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 529 Kč do 167 393 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 65 517 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 352 Kč do 105 966 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v zemědělství, lesnictví, myslivosti a v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 1311)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 40 200 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 150 Kč do 73 411 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 301 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 463 Kč do 94 134 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v průmyslové výrobě (CZ-ISCO 1321)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 62 577 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 963 Kč do 145 512 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 799 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 061 Kč do 87 713 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v těžbě a geologii (CZ-ISCO 1322)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 63 463 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 834 Kč do 129 322 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví (CZ-ISCO 1323)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 794 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 197 Kč do 98 420 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 322 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 613 Kč do 66 742 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 536 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 748 Kč do 118 810 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 439 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 304 Kč do 88 322 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 1330)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 69 970 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 034 Kč do 190 509 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 61 399 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 451 Kč do 95 735 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti péče o děti (CZ-ISCO 1341)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 774 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 047 Kč do 55 650 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zdravotnictví (CZ-ISCO 1342)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 74 502 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 776 Kč do 156 582 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 71 398 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 46 496 Kč do 137 595 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti péče o seniory (CZ-ISCO 1343)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 907 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 222 Kč do 66 028 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v sociální oblasti (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 1344)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 658 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 924 Kč do 55 900 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 957 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 452 Kč do 79 424 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti vzdělávání (CZ-ISCO 1345)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 824 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 988 Kč do 85 657 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 56 243 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 583 Kč do 73 758 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti finančních a pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 1346)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 90 581 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 435 Kč do 261 504 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí, v oblasti práva a bezpečnosti a v dalších oblastech (CZ-ISCO 1349)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 591 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 187 Kč do 88 318 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 66 741 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 973 Kč do 94 618 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ubytovacích služeb (CZ-ISCO 1411)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 853 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 218 Kč do 109 866 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 363 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 332 Kč do 68 561 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti stravovacích služeb (CZ-ISCO 1412)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 27 682 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 380 Kč do 61 049 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 377 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 708 Kč do 49 840 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě (CZ-ISCO 1420)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 250 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 300 Kč do 80 820 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti kultury, vydavatelství, sportu a zábavy (CZ-ISCO 1431)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 911 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 18 012 Kč do 92 606 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 066 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 311 Kč do 68 001 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) (CZ-ISCO 1439)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 907 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 850 Kč do 73 564 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 247 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 070 Kč do 75 608 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Nejvyšší představitelé malých společností a institucí (CZ-ISCO 11203)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 829 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 921 Kč do 126 288 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 59 177 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 052 Kč do 77 126 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ekonomiky a financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) (CZ-ISCO 12112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 55 938 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 180 Kč do 156 859 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 636 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 729 Kč do 78 867 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti účetnictví a kontrolingu (CZ-ISCO 12113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 75 986 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 957 Kč do 182 130 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 189 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 340 Kč do 95 192 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti personální (CZ-ISCO 12122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 73 720 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 519 Kč do 173 174 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 786 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 084 Kč do 87 806 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti zaměstnanosti (CZ-ISCO 12123)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 41 975 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 710 Kč do 55 219 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti úklidu (CZ-ISCO 12193)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 076 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 113 Kč do 44 433 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti racionalizace výroby a investic (CZ-ISCO 12194)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 79 103 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 519 Kč do 150 612 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 59 020 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 730 Kč do 81 454 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti obchodu (CZ-ISCO 12212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 67 617 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 004 Kč do 171 882 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 431 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 265 Kč do 74 893 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti marketingu (CZ-ISCO 12213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 399 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 178 Kč do 168 211 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci servisních služeb a reklamací (CZ-ISCO 12214)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 68 734 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 693 Kč do 133 013 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje (CZ-ISCO 12232)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 77 724 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 877 Kč do 156 643 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 67 697 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 655 Kč do 105 605 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje (CZ-ISCO 12239)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 75 067 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 42 155 Kč do 144 192 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v zemědělství a zahradnictví (CZ-ISCO 13112)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 012 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 009 Kč do 55 101 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 54 798 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 190 Kč do 74 579 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v lesnictví a myslivosti (CZ-ISCO 13113)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 43 481 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 681 Kč do 59 775 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve vodním hospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 13114)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 55 171 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 870 Kč do 89 290 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti životního prostředí (CZ-ISCO 13115)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 62 628 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 329 Kč do 98 472 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu (CZ-ISCO 13212)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 57 630 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 963 Kč do 113 431 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v energetice (CZ-ISCO 13213)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 82 954 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 46 952 Kč do 164 841 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti odpadů a sanací (CZ-ISCO 13215)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 094 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 790 Kč do 146 225 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v těžbě (CZ-ISCO 13222)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 59 389 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 41 401 Kč do 104 594 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci stavebního provozu (CZ-ISCO 13233)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 791 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 283 Kč do 82 899 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 412 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 542 Kč do 59 615 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v zeměměřictví a kartografii (CZ-ISCO 13234)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 47 889 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 857 Kč do 60 303 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví (CZ-ISCO 13235)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 865 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 009 Kč do 103 927 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti zásobování a nákupu (CZ-ISCO 13241)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 62 436 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 800 Kč do 163 598 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 838 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 136 Kč do 96 229 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti skladování (CZ-ISCO 13242)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 240 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 434 Kč do 75 684 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti dopravy (CZ-ISCO 13243)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 041 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 387 Kč do 107 726 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 53 773 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 560 Kč do 94 889 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti poštovních a doručovatelských služeb (CZ-ISCO 13244)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 61 562 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 879 Kč do 103 693 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti logistiky (CZ-ISCO 13245)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 058 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 009 Kč do 139 572 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností (CZ-ISCO 13302)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 79 111 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 269 Kč do 201 283 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 273 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 39 953 Kč do 94 882 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti telekomunikačních činností (CZ-ISCO 13303)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 65 538 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 48 661 Kč do 90 198 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti předškolní výchovy (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) (CZ-ISCO 13411)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 43 871 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 578 Kč do 54 566 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti mimoškolní výchovy (CZ-ISCO 13413)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 329 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 637 Kč do 63 043 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti pobytových sociálních služeb (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 13442)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 077 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 827 Kč do 55 972 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 59 466 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 38 452 Kč do 73 631 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti ambulantních a terénních sociálních služeb (kromě péče o seniory) (CZ-ISCO 13443)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 40 744 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 957 Kč do 55 900 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 49 524 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 827 Kč do 71 609 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na základních školách (CZ-ISCO 13451)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 961 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 990 Kč do 71 954 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na středních školách (CZ-ISCO 13452)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 58 706 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 44 652 Kč do 79 152 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci na vysokých školách (CZ-ISCO 13455)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 58 906 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 076 Kč do 111 405 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 51 257 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 594 Kč do 72 139 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti finančních služeb (CZ-ISCO 13461)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 94 728 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 883 Kč do 266 946 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti pojišťovacích služeb (CZ-ISCO 13462)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 80 643 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 280 Kč do 233 950 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci knihoven, muzeí a v příbuzných oblastech (CZ-ISCO 13491)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 46 209 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 161 Kč do 69 980 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v právní oblasti (CZ-ISCO 13494)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 72 948 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 57 389 Kč do 106 551 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v hotelích (CZ-ISCO 14111)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 253 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 218 Kč do 110 396 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v restauracích (CZ-ISCO 14121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 26 424 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 796 Kč do 59 996 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v jídelnách (kromě školních) (CZ-ISCO 14122)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 969 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 210 Kč do 51 849 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci ve školních jídelnách (CZ-ISCO 14125)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 619 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 421 Kč do 49 840 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v maloobchodě (CZ-ISCO 14201)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 36 567 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 796 Kč do 79 554 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci ve velkoobchodě (CZ-ISCO 14202)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 38 830 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 514 Kč do 118 893 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v divadlech, kinech, rozhlasu a televizi (CZ-ISCO 14312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 69 421 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 406 Kč do 145 074 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 608 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 383 Kč do 72 388 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti sportu (CZ-ISCO 14313)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 50 495 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 714 Kč do 74 043 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti opravárenských služeb (CZ-ISCO 14393)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 907 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 391 Kč do 73 564 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti nemovitostí (CZ-ISCO 14394)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 981 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 807 Kč do 55 959 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Řídící pracovníci v oblasti veterinárních činností (CZ-ISCO 14395)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 60 921 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 52 421 Kč do 79 437 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.