Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Pracovník správy pohledávek

Odborný směr:

Ekonomika, administrativa, personalistika

Odborný podsměr:

ekonomika

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer pohledávek

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103343

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pracovník správy pohledávek zajišťuje řádnou správu a evidenci pohledávek.

Pracovní činnosti

 • Správa blokace a odblokování dlužných odběratelů.
 • Analýza a monitoring rizik vztahujících se k platební morálce zákazníků a odběratelů.
 • Příprava podkladů pro jednání s právním oddělením firmy/advokátními kancelářemi při řešení pohledávek.
 • Zpracování návrhu harmonogramu splátkových kalendářů dlužníků.
 • Zpracování návrhu postupu řešení úhrady pohledávek s dlužníky.
 • Vedení příslušné dokumentace a dokumentace jednotlivých dlužních kauz.
 • Vedení databáze pohledávek podle jednotlivých dlužníků a doby splatnosti pohledávek.
 • Projednávání úhrady pohledávek s dlužníky.
 • Průběžné sledování insolvenčního rejstříku nebo obdobných rejstříků vedených v zahraničí.
 • Reporting pro vedení organizace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajišťování vyhodnocení a sepsání návrhu na odpis, storno pohledávky vč. předání podkladů pro zaúčtování. 6
Příprava podkladů pro podání žaloby. 6
Ve spolupráci s finanční účtárnou, obchodním oddělením eventuálně jinými příslušnými útvary věřitele projednání úhrady pohledávek s dlužníky (kdy a za jakých podmínek bude uhrazena dlužná částka). 6
Zajišťování vyhodnocení stavu pohledávek dlužníků. 5
Zajištění pohledávky (např. sepsání splátkového kalendáře, zajištění exekutorského či notářského zápisu, směnky). 5
Zodpovědnost za předání dat advokátní kanceláři ve stanových lhůtách. 5
V souladu s interním předpisem účetní jednotky/firmy spolupráce s finanční účtárnou a daňovým specialistou při tvorbě a rozpouštění daňových i nedaňových opravných položek k pohledávkám. 5
Zakládání a správa spisů pohledávek. 4
Zpracování dokumentace při postoupení nebo započtení pohledávky. 4
Průběžné sledování insolvenčního rejstříku či obdobných rejstříků vedených v zahraničí a v souladu s interními předpisy účetní jednotky/firmy včas a příslušným způsobem upozorňování oprávněných osob (např. vedení firmy, finanční účtárna, obchodní oddělení, právní útvar/spolupracující právník) na možná rizika související s dlužníky firmy. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343M vhodná
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Projednávání způsobů úhrad pohledávek s obchodními partnery (splátkové kalendáře, vzájemné zápočty změny lhůt splatnosti apod.)
Zajišťování blokování majetku dlužných odběratelů, případné jejich odblokování
Projednávání úhrady pohledávek s dlužníky
Provádění zápočtu závazků a pohledávek v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů
Sestavování podkladů pro jednání s dlužníky
Příprava podkladů pro soudní vymáhání pohledávek dle potřeb a požadavků právních útvarů organizace
Příprava podkladů pro jednání s právními zástupci dlužníků při řešení pohledávek
Zpracovávání návrhů splátkových kalendářů dlužníků
Zpracovávání návrhů postupu řešení úhrad pohledávek s dlužníky
Vedení dokumentace jednotlivých dlužních kauz
Vedení databáze pohledávek jednotlivých dlužníků
Analýza a monitoring rizik vztahující se k platební morálce zákazníků a odběratelů
Administrace pohledávek
Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů a dodržování obchodních podmínek ze strany podporovaných dodavatelů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence
podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy
postupy vymáhání pohledávek
styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi
vnitropodnikové účetnictví
obchodní právo
finanční právo

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 4214)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 609 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 728 Kč do 57 892 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 153 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 729 Kč do 38 407 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.