Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Hutní inženýr

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

tváření kovů v hutní výrobě

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Metal industry engineer

Podřízené specializace

Hutní inženýr výzkumný a vývojový pracovník , Hutní inženýr projektant , Hutní inženýr technolog , Hutní inženýr technik řízení jakosti , Hutní inženýr dispečer , Hutní inženýr metalurg

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5178

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Hutní inženýr řídí zpracovávání technické dokumentace pro hutní výrobu, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost v hutní výrobě.

Pracovní činnosti

  • Zabezpečování parametrů stanovených technologií.
  • Realizace požadavků odběratelů na zakázku.
  • Komplexní dispečerské řízení rozsáhlých výrob a provozů hutní výroby.
  • Řízení a komplexní zabezpečení přípravy technologicky nejnáročnějších výrob.
  • Vypracování a zavádění metodiky a organizace řízení jakosti v hutnictví.
  • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti hutní výroby.
  • Zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe.
  • Tvorba koncepce a směrů vývoje procesů a jevů v hutních oborech.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.