Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5178

Hutní inženýr

Hutní inženýr řídí a organizuje činnosti v oblasti hutní výroby, zpracovává technické, projektové, organizační, ekonomické a technologické dokumentace, koordinuje zavádění nových procesů, kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost v hutní výrobě.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: výroba kovů a jejich slitin
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Hutní inženýr dispečer, Hutní inženýr metalurg, Hutní inženýr projektant, Hutní inženýr technik řízení jakosti, Hutní inženýr technolog, Metallurgischer Ingenieur, Metallurgical engineer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace a řízení implementace nových technologií a výrobních postupů k zajištění technického rozvoje společnosti/provozního úseku v hutní výrobě.
 • Řešení výzkumných a vývojových úkolů v oblasti hutní výroby.
 • Zpracování podkladů pro cenové kalkulace hutních výrobků.
 • Stanovování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích hutní výroby
 • Nastavování, řízení, koordinace a implementace nových procesů.
 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy hutní výroby.
 • Poskytování poradenství a konzultací v oblasti hutní výroby.
 • Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci hutní výroby.
 • Zabezpečení požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů.
 • Plánování a kontrola provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality v hutní výrobě
 • Tvorba oborových technických a technologických norem a směrnic v oblasti hutní výroby.
 • Ekonomické vyhodnocování projektů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.

CZ-ISCO

 • 21469 - Ostatní důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech
 • 2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech (CZ-ISCO 2146)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 984 Kč 40 554 Kč 61 816 Kč - - -
Ústecký kraj 38 296 Kč 50 859 Kč 67 733 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 37 687 Kč 46 353 Kč 66 745 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 48 326 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2146 Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C2146

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru metalurgické inženýrství 2109T
KKOVTypeEnum.2 Ekonomika a řízení hutnictví 2109T004
KKOVTypeEnum.2 Hutnictví neželezných kovů 2109T006
KKOVTypeEnum.2 Hutnictví železa 2109T007

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie 2303T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru strojní inženýrství 2301T

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.Z.2762 Řízení projektového týmu a projektové činnosti v oblasti hutnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e72.Z.1212 Řešení organizačních a provozních problémů v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3132 Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.1512 Sestavování operativních plánů hutní výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2419 Zajišťování technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu hutní výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2331 Stanovování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích hutní výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2562 Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.1112 Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3312 Kontrola plnění operativních plánů hutní výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.7532 Vypracovávání dispozičních a detailních řešení hutních pracovišť, projektování uspořádání provozů a jejich zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.2542 Koordinace řízení jakosti, normalizace a zkušebnictví v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.6142 Zjišťování příčin snížené kvality hutních výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.Z.2532 Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8222 Vedení technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.2322 Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu hutní výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.7752 Řešení výzkumných a vývojových úkolů v hutní výrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0007 zásady tvorby technologických postupů 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0021 technologie tavby kovů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0022 technologie výroby surového železa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0014 management pro top manažery 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0023 technologie výroby oceli 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0040 normy a technické podklady v hutnictví, kovárenství a slévárenství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0099 ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0021 bezpečnost práce a požární ochrana ve strojírenství a kovovýrobě 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 3
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.3 Kompetence k podnikavosti 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 4
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 4
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.