Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Archeolog

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

vysokoškolské vzdělávání a věda

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Prehistorik,  Kurátor,  Správce sbírky

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102367

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované archeologické prameny.

Pracovní činnosti

  • Samostatné provádění archeologických výzkumů a průzkumů.
  • Provádění přípravných heuristických prací.
  • Zajišťování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů při stavebním a územním řízení.
  • Samostatné provádění expertiz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy.
  • Utváření, odborné vedení, vědecké zpracovávání a zprostředkovávání archeologických sbírek.
  • Zpracování komplexních dokumentací a vyhodnocování výsledků výzkumů.
  • Rešerše a vyhodnocení archeologických dat z literatury i z terénní dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.