Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Nápověda

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 1

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Základní všeobecné znalosti, povrchní faktické znalosti v oboru
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých neměnných úkolů
 • Použití jednoduchých pravidel
 • Použití nástrojů a materiálů vyžadujících jednoduchou manipulaci
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Pracovat pod přímým dohledem na základě jednoduchých příkazů
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • Rutinní, opakující se činnosti
 • Zaučení se na základě sledování kolegů

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 2

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Faktické znalosti zásad, procesů a obecných pojmů v oboru
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Dovednosti požadované při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací
 • Obsluha jednoduchých strojů a zařízení
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem
 • Posuzovat kvalitu své práce
 • Pracovat pod dohledem
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • Rutinní, opakující se činnosti s mírnými obměnami
 • Rychlé osvojení základních pracovních činností

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 3

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Faktické a teoretické znalosti materiálů, nástrojů, postupů a základních norem
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Volba pracovních postupů, prostředků a surovin
 • Rozpoznání vzniku problému a určení jeho příčiny a důsledku
 • Využívání teoretických a praktických znalostí při řešení problémů v oboru
 • Podávání návrhů na zlepšení stávajících postupů
 • Podávání návrhů na odstranění poruch a vad
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Reagovat na změnu v pracovním procesu
 • Dohlížet na práci pomocných pracovníků
 • Nést odpovědnost za výsledky své práce
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení jsou nutné odborné teoretické znalosti a jejich propojení s praxí
 • Jedná se většinou o manuální odborné činnosti

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 4

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Rozsáhlé všeobecné faktické a teoretické znalosti v oboru
 • Posouzení relevance základních odborných informací a jejich aplikace
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Aplikace pracovních postupů, prostředků či surovin, jejich případná modifikace dle potřeb
 • Využívání teoretických a praktických znalostí a komunikačních dovedností při řešení problémů na různých úrovních
 • Posuzování kvality produktů své práce a identifikace příčin nedostatků
 • Tvorba jednoduchých návrhů na zvýšení produktivity
 • Prezentování výsledků své práce, příp. i svěřeného úseku
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Provádět a kontrolovat rutinní odborné činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám
 • Schopnost pracovat v týmu; případně vést kolektiv pracovníků vykonávajících rutinní činnost
 • Nést odpovědnost za plnění úkolů a výsledky své práce, případně svých podřízených
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení je nutný širší všeobecný přehled a teoretické znalosti i v souvisejících oborech
 • Jedná se o duševní nebo vysoce odborné manuální činnosti

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 5

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Pokročilé a specializované znalosti teorií, zásad a legislativy v oboru; jejich aplikace v praxi
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Pokročilé praktické dovednosti prokazující zvládnutí oboru a schopnosti řešit úkoly, pro které nejsou k dispozici vytvořené postupy
 • Realizace nových návrhů
 • Prezentace výsledků práce a krátkodobých strategií v oboru
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Vyhledávat informace nutné k samostatnému řešení rozsáhlejších úkolů
 • Sdělovat myšlenky strukturovaným a logickým způsobem
 • Vyhodnotit potřeby sebevzdělávání pro pracovní výkon
 • Nést odpovědnost za plnění specializovaných úkolů
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení je třeba rozšíření všeobecného přehledu a teoretických znalostí o specializaci v oboru
 • Převažují duševní činnosti

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 6

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Rozšířené teoretické znalosti v oboru
 • Integrace informací z různých zdrojů a jejich aplikace s využitím kritického chápání
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Zvládnutí metod a nástrojů ve složitém a specializovaném oboru
 • Inovace používaných metod a určení způsobu realizace
 • Prezentace a obhajoba inovací doporučených řešení
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Řešit problémy spojené s aplikací rozsáhlých teoretických a legislativních znalostí
 • Věcně diskutovat o problémech s cílem najít řešení
 • Identifikovat vzdělávací potřeby a jejich realizace
 • Nést odpovědnost za realizaci svěřených projektů a vedení pracovního týmu
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení je třeba širokého všeobecného přehledu a specializovaných teoretických znalostí, v praxi prováděné pod dohledem specialisty
 • Převažují duševní činnosti

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 7

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Vysoce specializované teoretické a praktické znalosti v oboru i v oborech souvisejících
 • Integrace informací z příbuzných oborů jako základ výzkumu či projektu
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Rozvíjení nových dovedností v reakci na objevující se znalosti a technická zařízení
 • Při inovacích využívat nových i stávajících poznatků z různých oblastí Používání systémového myšlení Prezentace a obhajoba inovací doporučených řešení
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Řešit nestandardní a složité problémy vyžadující zvážení dalších faktorů
 • Řídit diskusi, zvážit navrhované alternativy a přijmout odpovědnost za konečné rozhodnutí
 • Identifikovat vzdělávací potřeby své a svých podřízených a rozhodovat o jejich realizaci Navrhovat a řídit projekty; zodpovídat za jejich výstupy
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • K zaučení je nutná znalost vysoce specializovaných znalostí v oboru a v oborech příbuzných; absolvování adaptačního procesu
 • Jedná se o duševní činnosti; časté uplatnění na vysoce odborných, samostatných či řídících pozicích

Deskriptor kvalifikační úrovně NSP 8

Znalosti
Znalosti teoretické a faktické (aplikovatelné ve výkonu práce)
 • Znalosti na špičkové úrovni v oboru a na rozhraní mezi obory
Dovednosti
Dovednosti kognitivní - používání logického, intuitivního a tvůrčího myšlení a dovednosti praktické - manuální zručnost a používání metod, materiálů, přístrojů
 • Vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu a /nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů
Další faktory
Nároky na výkon práce ve smyslu odpovědnosti a samostatnosti
 • Vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia, včetně výzkumu
Nároky na výkon práce vycházející z charakteru práce
 • Do této kvalifikační úrovně spadají vysoce specializovaní odborníci působící ve vědě a výzkumu
 • Často působí na univerzitách, ústavech či akademiích věd