Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Zlatník a klenotník

Odborný směr:

Umělecká řemesla

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102417

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta, navržení postupu zhotovení zlatnických a klenotnických prací a následné předání hotové práce.
 • Spolupráce s rytcem, brusičem a zasazovačem drahých kamenů dle potřebného postupu na zakázce.
 • Příprava materiálů a pracovních nástrojů.
 • Pořízení návrhů pro určení a dodání tvaru šperkům, galanterním výrobkům a ozdobným předmětům z drahých kovů v měřítku odpovídajícím originálu.
 • Čtení a vyhodnocování výkresů, plánů a technických pokynů a jejich přenesení na materiál.
 • Výběr materiálů a pracovních postupů a použití nástrojů a strojů pro opracování a zpracování drahých kovů a zpracování drahokamů.
 • Zhotovení šperků opracováním kovů a spojení jednotlivých dílů pájením, svařováním, nýtkováním a lepením.
 • Zhotovení obrub pro drahokamy a vsazování drahokamů do nich.
 • Leštění, leptání, emailování, smaltování, matování a rytí vyrobených šperků.
 • Jednoduché opravářské a údržbářské práce na nástrojích a strojích.
 • Opravy šperků a klenotů, včetně zhotovování chybějících částí.
 • Vystavování a nabízení šperků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Opravy klenotů a šperků vyrobených všemi technikami včetně zhotovování jejich chybějících částí. Zhotovování replik historických šperků. 7
Vytváření exkluzivních a uměleckých klenotů s drahými kameny podle vlastních návrhů. 7
Tepání a cizelování povrchu šperků. 6
Zasazování briliantů juvelovou technikou a do obrub, šatonů a řádků (karé). 6
Ozdobné ruční rytí do drahých kovů podle vlastního návrhu a podle přání zákazníka 5
Tavení drahých kovů včetně legování materiálu a dodržování ryzosti v rozmezí # 1/1000, lití drahých kovů do kyvet včetně úpravy požadovaného tepelného režimu programátoru na vyhřívání kyvet a zhotovování gumových forem pro stříkání vosku včetně rozřezávání. 5
Tvarování plastických ozdob na zlatých a stříbrných výrobcích (např. hodinkových pouzdrech) nebo ozdobných mozaik na povrchu výrobků z drahých kovů, např. závěsů, na speciálních frézovacích strojích. Dále smaltování (za tepla, za studena), emaily. 5
Vzorování šperků včetně uplatnění všech druhů kamenů, perel nebo kamejí a drahokamových rytin s možností všech forem zasazení. 5
Zasazování polodrahokamů tabulkovců, čočkovců, včetně fazetovaných kamenů a kamejí do výrobků ze zlata i stříbra úpravou obrub a příchytek. 5
Zhotovování výrobků z drahých kovů podle výtvarných návrhů i technických výkresů nebo podle vzoru z různých kovů včetně oprav a předělávek, např. přestavování hlav prstenů, ruční zhotovování obrub pro fazónové kameny apod., šperků z více různě tvarovaných dílů, dutých šperků z drahých kovů převážně uzlových tvarů nebo tvarově náročných šperků bohatých na plastiku a vlastní sestavování. 5
Konečná povrchová úprava náročných výrobků z drahých kovů broušením a leštěním volně z ruky, např. náramků, fazet, skládaných snubních prstenů a výrobků s přírodními nebo umělými kameny. Dále povrchové úpravy matováním či pískováním 4
Opravy složitých šperků a spojování několika dílů, např. broží, členitých náušnic apod. 4
Tavení zlata na odstředivém licím stroji při současné trvalé kontrole měřicích přístrojů nebo drahých kovů v plynové nebo elektrické peci. Odstřikování vosku do gumových forem včetně vyjímání, prohlížení a odlévání, kování odlitků na lisu zatepla i zastudena a válcování za tepla i za studena na požadované délky a průměry. 4
Výroba dutých článků náramků, náušnic z předlisovaných a ručně tvarovaných částí. 4
Zasazování všech druhů drahokamů, polodrahokamů a syntetických kamenů do složitých a umělecky náročných šperků, např. závěsů apod., včetně dokončovacích prací umělecko-řemeslné povahy. Zasazování drahokamů do vrypů šperků nebo šatonů s více příchytkami, zaklepávání polodrahokamů do pánských prstenů nebo přírodních kamenů všech tvarů a výbrusů do všech druhů obrub a šperků. 4
Zhotovování kombinovaných šperků z různobarevného zlata, např. snubních prstenů, jednoduchých prstenů, solitérů s používáním litých dílů a samostatně vyříznutých a tvarovaných šablon, složitých plastických ozdob stříbrných a zlatých výrobků na frézovacích a hoblovacích strojích s možnou kombinací různých ornamentů včetně seřizování stroje. 4
Elektrolytické pokovování drahými kovy s dodržováním povrchové členitosti výrobků (zlacení a stříbření). Dále též rhodiování (rhodium), chemické barvení - např.: černění. 3
Protahování materiálu z drahých kovů na protahovacích zařízeních a válcování plechů na válcovacích zařízeních. Sekání výlisků. Příprava zlatnických polotovarů (např.: výlisků, naušnicových mechanizmů, karabinek apod.). 3
Příprava materiálu na výrobu zlatých řetízků (žíhání zlatého drátu, vytváření spirály natáčením a rozřezávání spirály na očka) a letování oček zlatých řetízků plamenem hořáku s kontrolou pevnosti v tahu. 3
Ruční výroba koncových skákacích nebo pérových kroužků do zlatých řetízků. 3
Značení ryzosti výrobků výrobním puncem, typem a cenou včetně případné povrchové úpravy. Kontrola jakosti výrobků. 3
Úprava povrchu výrobků z drahých kovů broušením a leštěním tzv. volně z ruky. Zasazování drahých kamenů do krapen a obrub šperků. 3
Úpravy zlatnického zboží podle požadavků zákazníků. 3
Zhotovování částí šperků lisováním, ražením, odléváním pro všechny druhy šperků. Základní znalosti seřízení strojů používaných v oboru při sériové výrobě. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H nejvhodnější
Zlatník a klenotník RVP 82-51-H/03 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v dokumentaci, volba způsobu zpracování, materiálů, nástrojů a pomůcek pro výrobu šperků z drahých kovů
Posuzování kvality šperků z drahých kovů, provádění oprav šperků, značení výrobní, ryzostní a puncovní značkou
Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů šperků
Orientace ve způsobech tavení drahých kovů pro výrobu šperků
Orientace ve způsobech odlévání drahých kovů
Příprava materiálů z drahých kovů pro výrobu šperků
Povrchové úpravy zlatnických výrobků
Zasazování drahých kamenů
Zhotovování šperků a klenotů
Vrtání při výrobě šperků
Lisování a válcování drahých kovů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie tavby a odlévání drahých kovů
technologie broušení
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
uměleckořemeslné zpracování zlata a dalších drahých kovů
uměleckořemeslné zpracování drahých kamenů a klenotů
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

 • Klenotníci, zlatníci a šperkaři (CZ-ISCO 73130)