Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Veterinární technik

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

veterinární péče

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 39 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Veterinary technician,  Soukromý veterinární technik,  Veterinární sestra,  Veterinární bratr,  Diplomovaný veterinární asistent,  Diplomovaný specialista,  Privater Veterinärtechniker,  Private Veterinary technician

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 166/1999, Sb., o veterinární péči, vyhláškou č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů.

ID jednotky práce

6111

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

15. 10. 2021

Charakteristika

Veterinární technik ošetřuje, dohlíží a pečuje o zdravotní stav a kondici zvířat, dále asistuje veterinárnímu lékaři při preventivních, diagnostických a léčebných úkonech.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru veterinární prevence KKOV 4341M nejvhodnější
Veterinární prevence AKVO/AKSO 4341M001 nejvhodnější
Veterinářství AKVO/AKSO 4341M01 nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru veterinářství KKOV 4331N nejvhodnější
Veterinářství RVP 43-41-M/01 nejvhodnější
Veterinární sestra RVP 43-31-N/02 nejvhodnější
Veterinární asistent RVP 43-31-N/03 nejvhodnější

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Oprávnění k činnosti soukromého veterinárního technika podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon)

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat, kastrace samců, krácení ocasů selat, štěňat a jehňat, kauterizace zobáků hrabavé drůbeže a dalších zákroků nevyžadujících znecitlivění
Ošetřování a úprava paznehtů
Ošetřování nemocných kopyt
Péče o narozená selata a o jejich správný růst
Provádění vyšetření zvířat podle pokynů veterinárního lékaře, vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem
Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře, asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků
Seřizování a obsluha veterinárních přístrojů a zařízení používaných v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
Manipulace s předměty a materiály při odebírání vzorků biologických materiálů v terénu, při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
Provádění jednoduchých chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků nevyžadující celkové znecitlivění
Evidence a označování zvířat
Práce s databázemi a informačními systémy v oblasti evidence zvířat
Vedení dokumentace a záznamů o vybraných veterinárních úkonech v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
Kontrola dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat a na jatkách, prohlídka jatečních zvířat, vyšetřování na trichydy
Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty
Provádění fyzioterapie u zvířat

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
fyziologie a anatomie různých druhů zvířat
postupy vyšetřování zvířat
choroby zvířat obecně, kategorizace chorob, postupy a prostředky léčení
možnosti očkování a postupy v prevenci nakažlivých chorob a jejich léčení
obvazová technika u zvířat
zvířecí farmakologie a výživa

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Veterinární technici a asistenti (CZ-ISCO 3240)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 234 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 419 Kč do 39 205 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3240 Veterinární technici a asistenti http://data.europa.eu/esco/isco/C3240