Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Topič kotlů

Odborný směr:

Energetika

Odborný podsměr:

výroba a distribuce tepelné energie

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté (NSP 2)

Detailní informace

Podřízené specializace

Topič horkovodních kotlů , Topič parních kotlů

Další odborné směry S2

služby pro domácnosti a firmy

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102075

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Topič kotlů provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů kotlů (s výjimkou nízkotlakých) na tuhá, kapalná a plynná paliva.

Pracovní činnosti

  • Předepsané kontroly před uzavřením tlakového celku kotle, před zatopením kotle, při zatápění, při připojování kotle na odběrné potrubí a při pravidelném provozu kotle.
  • Kontrola vodoznaků, tlakoměrů, teploměrů, uzávěrů a pojistných ventilů.
  • Obsluha topeniště kotle a kontroluje řádný odvod spalin.
  • Zajišťování splnění normových hodnot pro bezpečnostní výstroj kotle při provozu za mimořádných podmínek.
  • Odstavení kotle z provozu při zjištění nepřípustných provozních okolností.
  • Kontrola nastavených hodnot na regulačních přístrojích.
  • Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů.
  • Odkalování kotle.
  • Odstavení kotle z provozu.
  • provádění běžné údržby, čištění a mazání topných médií.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Strojírenské práce RVP 23-51-E/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.