Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Technolog lisovny specialista

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

výroba kovů a jejich slitin

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102385

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technolog lisovny specialista stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu výroby v lisovně tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.

Pracovní činnosti

 • Komplexní tvorba technologických postupů tvarově složitých a technologicky náročných výlisků z plechu.
 • Řízení prací při zpracování technické dokumentace.
 • Přiřazení výlisku k výrobnímu stroji nebo výrobní lince.
 • Určení počtu a sledu výrobních operací.
 • Konstrukce tvaru funkční části lisovacích nástrojů (nářadí).
 • Určení strojů, zařízení a nářadí pro jednotlivé typy výlisků.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Specifikace rozměrů a vlastností výchozích hutních materiálů.
 • Spolupráce při řešení neshodných výrobků.
 • Spolupráce při řešení reklamace výrobků.
 • Spolupráce při zpracování výkresu výlisku.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.
 • Spolupráce na tvorbě FMEA, procesních plánů a kontrolních plánů.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Spolupráce při stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Stanovení technologických postupů a technických podmínek lisování plechu tvarově složitých výlisků vyžadujícího vysoký počet operací. 10
Stanovení technologických postupů a technických podmínek lisování svařovaného přístřihu. 10
Ověřování nových, složitých technologických postupů a nových materiálů s využitím nejnovějších výsledků technického rozvoje a výzkumné činnosti v daném oboru. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie KKOV 2303T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie KKOV 2303R vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování technologických postupů v strojírenské výrobě
Stanovování technologických postupů ve strojírenské výrobě s vysokým stupněm inovace
Zpracování metalurgických podkladů pro marketingovou a obchodní činnost
Zpracování výkresové dokumentace
Orientace v technické dokumentaci a normách
Vedení technické dokumentace
Zajišťování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času
Kontrola dodržování technologických postupů v lisování kovů
Tvorba technických podkladů pro marketingovou a obchodní činnost v oblasti lisování kovů
Stanovení způsobu ohřevu a teploty ohřevu a určení způsobu ochlazování a následného tepelného zpracování při lisování kovů za tepla
Stanovování složitých technologických postupů a technologických podmínek pro lisování kovů
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy ve strojírenské výrobě
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v oblasti lisování kovů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie pro tepelné zpracování kovů
ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
zásady tvorby technologických postupů
systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
automatizované systémy řízení výroby
software pro konstrukci 3D modelů modelových zařízení
technologie lisování kovů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Strojní inženýři (CZ-ISCO 2144)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 892 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 648 Kč do 81 757 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Strojní inženýři technologové, normovači (CZ-ISCO 21443)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 50 001 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 722 Kč do 80 572 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.