Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik jakosti ve strojírenství

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství , Technik řízení jakosti ve strojírenství

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102904

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technik jakosti ve strojírenství zajišťuje a organizuje procesy systému řízení a kontroly kvality ve strojírenství, podílí se na tvorbě a kontrole úplnosti a udržování aktuálnosti dokumentace kvality v projektech. Identifikuje kvalitativní rizika projektů, iniciuje zlepšovací procesy.

Pracovní činnosti

 • Navrhování způsobů dosahování předpokládané úrovně jakosti.
 • Zpracování prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Zjišťování příčin snížené kvality a navrhování opatření k nápravě.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti.
 • Vyhodnocování jakosti a kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality.
 • Zpracovávání a zajišťování tvorby technických norem a normativů a jejich uspořádání do sborníků.
 • Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli včetně kontroly a dozoru.
 • Provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle stanovených technických předpisů, norem a bezpečnostních předpisů.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů a vedení předepsané dokumentace.
 • Zajišťování aktualizace evidence norem a vyřazování neplatných norem.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Stanovování operativních metod a činností používaných ke splnění požadavků na jakost. 9
Provádění preventivní kontroly zaměřené na zjištění příčin opakujících se nedostatků a rozbory příčin vadné jakosti výroby, uplatňování požadavků na laboratorní zkoušky, rozbory a měření ke zjištění příčin vadné výroby a navrhování nebo vyžadování nápravných opatření a jejich realizaci od příslušných odborných útvarů. 9
Vyhodnocování systémů řízení jakosti (organizačních struktur, odpovědností, postupů, procesů a zdrojů potřebných pro realizaci řízení jakosti) a provádění analýz systémů jakosti s ohledem na parametry kvalita - cena - produktivita výroby a výrobku. 9
Zpracovávání plánů jakosti nových výrobků, služeb nebo procesů (cílů, odpovědnosti a pravomoci). 9
Koordinace a usměrňování revizní činnosti revizních techniků různých druhů VTZ (tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových). 8
Dílčí mezioperační kontroly montážních sestav, podsestav a dílů výrobku nebo zařízení v průběhu montáže s předáním výrobků zákazníkovi (případné vypsání protokolů). 8
Prověřování a vyhodnocování prvků systému jakosti (postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů). 8
Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli, včetně kontroly a dozoru. 8
Zpracovávání plánů a provádění jiných systémových činností nutných pro dosahování stanovených nebo sjednaných požadavků na jakost. 8
Zpracovávání příruček kvality. 8
Defektoskopické zkoušky včetně vyhotovování protokolu z provedených zkoušek. 7
Identifikace materiálů. 7
Měření rozměrů, roztečí, tlouštěk, závitů. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxM nejvhodnější
Strojírenství RVP 23-41-M/01 nejvhodnější
Provozní technika RVP 23-43-L/51 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru strojírenství KKOV 2341N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie KKOV 2303R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru stroje a zařízení KKOV 2302R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků
Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti ve strojírenské výrobě
Zjišťování příčin snížené kvality strojírenských výrobků a návrhy opatření k dosažení předepsané jakosti a kvality
Zpracování plánů řízení jakosti nových výrobků a procesů ve strojírenské výrobě
Orientace v normách jakosti a kvality ve strojírenství
Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti
Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality
Stanovování postupů hodnocení a třídění jakosti a přejímacích podmínek ve strojírenství
Provádění nedestruktivních zkoušek materiálů, svárů a součástí prozařováním, ultrazvukem, magnetickou metodou a kapilární metodou
Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů
Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly ve strojírenské výrobě
Zavádění systému řízení jakosti a kvality do výrobního procesu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
zásady kontroly a seřizování měřidel

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.