Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Střelmistr

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce , Střelmistr v dole , Střelmistr pro povrchové dobývání , Střelmistr pro zvláštní druhy prací , Střelmistr pro stavební práce a destrukce

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102395

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Střelmistr řídí a provádí trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, v podzemí, při stavebních pracích a destrukcích, při vrtných a geofyzikálních pracích a při zvláštních druzích prací s uvedením specializace.

Pracovní činnosti

  • Nabývaní, předávání, doprava a přenášení výbušnin dle platných předpisů.
  • Kontrola pracoviště a zakládání vývrtů dle báňských a souvisejících předpisů a technologického postupu trhacích prací malého rozsahu.
  • Evidence výbušnin v zápisníku střelmistra a ve skladu výbušnin.
  • Zabezpečení a kontrola výbušnin při nakládání a skládání, dopravě a přenášení výbušnin.
  • Zabezpečení a kontrola výbušnin na pracovišti.
  • Příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu dle technologického postupu.
  • Případné odstraňování selhávek.
  • Kontrola bezpečnostních opatření při používání výbušnin.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Geotechnika RVP 21-42-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.