Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Celní správa ČR

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Customs Officer,  Celník

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

30580

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Charakteristika

Specialista pro mezinárodní spolupráci v celní správě koordinuje plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci Celní správy. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání analýz politických aspektů a dopadů ekonomického vývoje
Příprava podkladů pro uzavírání mezinárodních smluv
Vedení příslušné dokumentace v oblasti mezinárodní spolupráce v celní správě
Zajišťování realizace celní politiky České republiky s jiným státem nebo skupinou států
Provádění koordinačních činností při zajišťování sjednocování mezinárodní smluvní praxe České republiky
Koordinace sjednávání a vnitrostátního projednávání mezinárodních smluv včetně smluv v rámci Evropské unie
Provádění koordinačních činností při zajišťování plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích a v Evropské unii v rámci Celní správy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
mezinárodní vztahy
politická ekonomie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.