Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný účetní

Odborný směr:

Ekonomika, administrativa, personalistika

Odborný podsměr:

ekonomika

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Platové rozmezí:

30 000 Kč - 51 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Účetní senior,  Senior accountant

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102123

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Pracovní činnosti

 • Kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich evidence.
 • Samostatné účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví.
 • Zpracovávání účetních dokladů pro automatizované zpracovávání.
 • Provádění měsíčních kontrol ve finančním účetnictví.
 • Zpracování měsíčních a ročních závěrek.
 • Správa a zajištění inventarizace majetku a závazků.
 • Spolupráce s Daňovým specialistou při zajišťování agendy některých daní.
 • Příprava podkladů a spolupráce s auditory.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné účtování účetních operací do účetních knih (deník(y), hlavní kniha, knihy analytických účtů, knihy podrozvahových účtů), a to v souladu s platnými účetními předpisy a vnitřními předpisy účetní jednotky. Zajištění výstupů z účetnictví v požadované struktuře v souladu s platnými účetními předpisy. 9
Samostatné účtování o závazcích vzniklých z titulu přijatých úvěrů a půjček a o jejich úhradách. 9
Spolupráce při zajišťování agendy některých daní (DPH, silniční daň, daň z příjmů aj.), příprava podkladů pro sestavení daňových přiznání. Provádění kontroly správnosti zachycení DPH v účetnictví. 9
Účtování o časovém rozlišení nákladů a výnosů, o dohadných položkách, rezervách, kurzových rozdílech, splatné dani z příjmů a odložené dani. 9
Samostatné účtování o stavu a pohybu peněžních prostředků na bankovních účtech na základě bankovních výpisů. Přepočty na Kč u devizových účtů. 8
Samostatné účtování účetních operací v oblasti zúčtovacích vztahů (odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, zúčtování daní a dotací aj.). Kontrola správného ocenění pohledávek a závazků v účetnictví. Vyčíslení a zaúčtování kurzových rozdílů k datu uskutečnění účetního případu. 8
Provádění pravidelných měsíčních kontrol u jednotlivých účtů finančního účetnictví (např. kontrola zůstatků účtů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a účtů jejich pořízení se stavem na kartách majetku, kontrola zůstatků účtů zásob a účtů jejich pořízení se stavem dle skladové evidence, kontrola správnosti zůstatku účtů finančních prostředků se zůstatky dle pokladní knihy a bankovních výpisů, kontrola účtů zúčtovacích vztahů s evidencí pohledávek a závazků – kontrola saldokontních účtů). 8
Inventarizace majetku a závazků - provádění dokladových inventur, spolupráce při provádění fyzických inventur a pořizování inventurních soupisů, zaúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů (mank/schodků či přebytků), Zaúčtování ztrát v rámci norem přirozených úbytků zásob. 8
Kontrola správného ocenění majetku v účetnictví. Tvorba a zaúčtování opravných položek v případě přechodného snížení ocenění konkrétního druhu majetku. Kontrola výše a odůvodněnosti zaúčtovaných opravných položek. 8
Samostatné účtování běžných účetních operací v oblasti dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rozvahových účtech (poskytnuté zálohy, náklady spojené s jeho pořízením, zařazení do užívání, vyřazení) a kontrola jeho ocenění v účetnictví. Samostatné účtování o drobném hmotném a nehmotném majetku na podrozvahových účtech. 7
Samostatné účtování běžných účetních operací v oblasti dlouhodobého finančního majetku včetně účetních odpisů. Kontrola jeho správného ocenění v účetnictví. 7
Samostatné zpracování běžných účetních operací v oblasti zásob (poskytnuté zálohy, náklady spojené s jejich pořízením, přírůstky, úbytky) na rozvahových účtech, popř. podrozvahových účtech. Kontrola správného ocenění zásob. Účtování o reklamacích uplatněných vůči dodavatelům. 7
Samostatné účtování o stavu a pohybu pokladní hotovosti a cenin. Přepočet valut na Kč v souladu s platnými účetními předpisy a vnitřními předpisy účetní jednotky. 7
Shromažďování a kontrola náležitostí účetních dokladů (např. faktury, pokladní doklady a dokladů, které tvoří jejich povinnou přílohu, a další). Provádění oprav v účetních dokladech. 7
Výpočet a účtování účetních odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souladu s odpisovým plánem. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341M nejvhodnější
Obchodní akademie RVP 63-41-M/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343L vhodná
Ekonomika a podnikání RVP 63-41-M/01 vhodná

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Certifikát Svazu účetních – Certifikovaný účetní

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Výpočty odpisů a některých daní
Vyplňování formulářů a hlášení pro státní orgány
Sestavení účetní závěrky
Účtování jednotlivých účetních operací finančního účetnictví
Vedení vnitropodnikového účetnictví
Inventarizace dlouhodobého majetku, zásob, finančních prostředků, pohledávek a závazků
Kontrola formální i věcné správnosti účetních dokladů
Provádění účetních kontrol, spolupráce na tvorbě vnitřního předpisu upravujícího jejich systém
Vedení evidence o pohybu majetku a o závazcích

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
finanční účetnictví
účetní doklady a jejich evidence
mzdové účetnictví
podnikové účetní systémy, ekonomické informační systémy
daňová soustava ve vztahu k účetnictví
daň z příjmu
daň z přidané hodnoty
styk s bankou, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a dalšími institucemi
vnitropodnikové účetnictví
odvody zdravotního a sociálního pojištění
majetek podnikatelského subjektu (investice, zásoby, ceniny, pohledávky), jeho inventarizace, odpisování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky (CZ-ISCO 3313)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 602 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 422 Kč do 57 450 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 37 784 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 315 Kč do 50 623 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní účetní finanční a investiční (CZ-ISCO 33133)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 663 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 769 Kč do 67 101 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 36 415 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 977 Kč do 49 632 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.