Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Revizní technik elektrických zařízení

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

30 000 Kč - 54 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Auditorial technician for electro equipment,  Engineering inspector

Podřízené specializace

Revizní technik elektrických zařízení E3A , Revizní technik elektrických zařízení E2B , Revizní technik elektrických zařízení E2A , Revizní technik elektrických zařízení E1A , Revizní technik elektrických zařízení E4A , Revizní technik elektrických zařízení E1B

Příbuzná povolání

Nadrotmistr ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30358

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Pracovní činnosti

 • Určení předmětu revize.
 • Prostudování podkladů k provedení revize.
 • Prohlídka revidovaného elektrického zařízení, zjištění zjevných závad.
 • Měření.
 • Zkouška funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení.
 • Vypracování zprávy o revizi.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Funkční zkouška ochranných přístrojů. 8
Funkční zkouška rozváděčů sloužících pro spínání, řízení, blokování a pro pohony. 8
Kontrola nastavení jmenovitého proudu u jističů. 8
Měření impedance poruchové smyčky. 8
Měření izolačního odporu elektrické instalace. 8
Měření izolačního odporu podlah a stěn vůči zemi nebo ochranným vodičům. 8
Měření izolačního odporu pro ověření oddělení živých částí obvodů s ochranou elektrickým oddělením od živých částí ostatních obvodů a od země. 8
Měření izolačního odporu pro ověření oddělení živých částí obvodů s ochranou SELV nebo PELV od živých částí ostatních obvodů a od země. 8
Měření odporu zemniče. 8
Měření přechodových odporů spojů. 8
Ověření barevného označení ovládacích tlačítek. 8
Ověření odpovídajícího způsobu spojování vodičů. 8
Ověření ochranných a středních vodičů z hlediska jejich označení, průřezu, uložení, upevnění a ochrany před mechanickým, tepelným nebo chemickým poškozením. 8
Ověření označení obvodů, pojistek, spínačů, svorek atd. 8
Ověření použití a vhodného umístění spínacích přístrojů. 8
Ověření použití protipožárních přepážek a jiných opatření na ochranu před šířením ohně a před tepelnými účinky. 8
Ověření provedení elektrických rozvodů, připojených zařízení, zásuvek a svítidel včetně jejich zapojení. 8
Ověření přístupnosti a značení rozváděčů, rozvodnic a přípojkových skříní z hlediska provozu a údržby. 8
Ověření rozvodů, jisticích prvků a připojených spotřebičů z hlediska souladu s projektovou dokumentací a s návody výrobce. 8
Ověření účinnosti samočinného odpojení od zdroje proudovým chráničem. 8
Ověření upevnění použitých prvků a zařízení. 8
Ověření volby a seřízení ochranných a monitorovacích přístrojů. 8
Ověření volby předmětů, zařízení a ochranných opatření přiměřeně k vnějším vlivům. 8
Ověření volby vodičů s ohledem na proudovou zatížitelnost a úbytek napětí. 8
Ověření vybavení schématy, varovnými nápisy a dalšími podobnými informacemi. 8
Ověření značení vodičů barvami a číslicemi. 8
Ověření způsobu ochrany před úrazem elektrickou energií. 8
Prohlídka hromosvodu - posouzení uspořádání a provedení jímacího zařízení, počtu, rozmístění a označení svodů, kontrola zkušebních svorek. 8
Revize a nastavení ochran rozvodného zařízení distribuční a přenosové soustavy. 8
Revize elektrických spotřebičů, pohyblivých přívodů a elektrického ručního nářadí. 8
Revize hromosvodů - měření zemních přechodových odporů zemničů a zkušebních svorek. 8
Vypracování zprávy o provedené výchozí nebo pravidelné revizi. 8
Zkouška elektrické pevnosti. 8
Zkouška funkce hlídačů izolace. 8
Zkouška funkce proudových chráničů. 8
Zkouška funkčnosti hlavních vypínačů a stop tlačítek. 8
Zkouška spojitosti hlavního a doplňujícího pospojování. 8
Zkouška spojitosti ochranných vodičů. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika KKOV 2641L nejvhodnější
Elektrotechnika RVP 26-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru elektrotechnika KKOV 2641M vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce KKOV 2651H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642M vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxH vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxL vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Diagnostikování poruch elektrických zařízení, popřípadě jejich rozvodů a součástí
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Volba postupu práce, nářadí a měřidel pro provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů
Kontrola vybavení elektrických zařízení schématy, varovnými nápisy a dalšími podobnými informacemi při provádění revizí elektrických zařízení
Kontrola funkčnosti prvků zajišťujících bezpečnost revidovaného elektrického zařízení
Ověřování provedení elektrických rozvodů z hlediska souladu s projektovou dokumentací
Měření elektrických veličin hromosvodů při provádění revizí elektrických zařízení
Ověřování elektricky připojených zařízení z hlediska souladu s projektovou dokumentací
Diagnostikování závad hromosvodů
Orientace v problematice ochrany životního prostředí
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci
Vypracování zpráv o provedených výchozích nebo pravidelných revizích elektrických zařízení a hromosvodů
Poskytování předlékařské první pomoci

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek
systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
venkovní elektrická vedení
trafostanice
hromosvody, jejich montáže a revize
elektrické stroje a přístroje
elektronika obecně
elektronické prvky

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k aktivnímu přístupu
Kompetence k plánování a organizování práce
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k výkonnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Celková fyzická zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Pracovní doba, směnnost
Zraková zátěž
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž chladem
Zátěž teplem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Poruchy sluchu.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Elektrotechnici a technici energetici (CZ-ISCO 3113)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 996 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 181 Kč do 70 387 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 776 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 597 Kč do 54 133 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Revizní technici v elektrotechnice a energetice (CZ-ISCO 31138)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 41 489 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 068 Kč do 60 700 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 147 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 260 Kč do 45 661 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.