Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Restaurátor výtvarných děl

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Konzervátor a restaurátor expert

Podřízené specializace

Restaurátor malířských výtvarných děl , Restaurátor sochařských výtvarných děl

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6888

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Restaurátor výtvarných děl restauruje a konzervuje zvlášť významná výtvarná malířská a sochařská díla.

Pracovní činnosti

  • Průzkum významných výtvarných děl z hlediska použitých technik, technologií, materiálů a způsobů poškození.
  • Stanovení způsobů preventivní a profylaktické péče a ochrany významných děl malířství a sochařství.
  • Návrhy postupů restaurátorských prací s využitím znalostí historických a současných technik a technologií.
  • Restaurování významných výtvarných děl malířství a sochařství.
  • Konzervování významných výtvarných děl malířství a sochařství.
  • Ověřování a aplikace nových metod, experimentální laboratorní práce.
  • Zpracování restaurátorských zpráv a dokumentace o provedených zásazích, včetně prezentace dosažených výsledků.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.