Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Provozní technik gumárenské a plastikářské výroby

Odborný směr:

Chemie

Odborný podsměr:

zpracování plastů a pryže

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Výrobní technolog,  Technik gumárenské výroby,  Technik plastikářské výroby,  Rubber technician

Podřízené specializace

Technolog zpracování plastů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103044

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Provozní technik gumárenské a plastikářské výroby určuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu, průběh a kontrolu procesů výroby podle zadání rámcových pokynů nebo standardních postupů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení jednoduchých nebo opakovaných technologických postupů gumárenského a plastikářského procesu.
 • Vypracování příslušné technické dokumentace vč. identifikace rizik, environmentálních aspektů a environmentálních dopadů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Řízení a kontrola jednoduchých nebo dílčích technologických operací podle standardních postupů.
 • Analýza příčin odchylek ve výrobním procesu a návrhy opatření na jejich eliminaci či odstranění.
 • Technická příprava výroby v souladu s požadavky zákazníka, vnitřními předpisy, všeobecnými a zákaznickými normami.
 • Sledování a řízení pohybu materiálu mezi výrobními fázemi.
 • Zajištění vstupů do gumárenských a plastikářských procesů a zajišťování výstupů z gumárenských a plastikářských procesů podle standardních postupů.
 • Určování parametrů technologického režimu s ohledem na použité suroviny, polotovary a výrobky.
 • Zvyšování jakosti výrobků a efektivnosti výroby.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Pravidelné sledování technologií svěřených výrob, sledování a vyhodnocování spotřeby a kvality surovin a polotovarů. 7
Stanovení průběhu provozních činností (zpravidla v rámci organizace) zajišťovaných větším počtem zaměstnanců a se značnou intenzitou vazeb mezi dílčími provozními jednotkami, popř. s využíváním složitějšího provozního zařízení. 7
Stanovení technologických postupů a technických podmínek ucelených částí chemických procesů využívajících běžné univerzální stroje a zařízení, omezený rozsah a kvalitu surovin a materiálů, nástrojů, přípravků apod. 7
Určení výrobní technologie nebo výrobních postupů pro typově opakovanou výrobu. 7
Vypracování technologických postupů výrob dle zpracované technické dokumentace. 7
Zpracování podkladů pro poptávková řízení. 7
Zkoušky forem pro vstřikování plastů a kaučuků. 7
Stanovení jednoduchých technologických postupů, obslužných nebo manipulačních operací chemických procesů bez využívání složitějšího strojně-technologického zařízení nebo řemeslného zařízení. 6
Stanovení průběhu jednoduchých činností chemických procesů zpravidla se vztahy v rámci malého organizačního celku nebo s malým počtem ovládaných prvků. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie KKOV 2841M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie KKOV 2844M nejvhodnější
Aplikovaná chemie RVP 28-44-M/01 nejvhodnější
Technologie celulózy a papíru RVP 28-41-M/01 nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení technologických procesů
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě
Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě
Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu technologických procesů v plastikářské výrobě
Práce s oborovými technickými normami a certifikáty ISO/TS
Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v plastikářské výrobě
Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě
Sestavování technologických postupů v gumárenské výrobě
Orientace v normách a v provozní dokumentaci technologických procesů v gumárenských výrobách
Sestavování technologických postupů v plastikářské výrobě
Seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
recyklace
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin
technologie výroby plastových materiálů a výrobků
technologie výroby gumárenských výrobků
technologie přípravy gumárenských směsí
technologie výroby pneumatik
gumárenské suroviny
systémy a standardy jakosti a kvality v chemické výrobě
umělé hmoty, druhy, vlastnosti, technologie zpracování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Samostatnost
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž hlukem
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.