Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pozlacovač rámař

Odborný směr:

Umělecká řemesla

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Platové rozmezí:

25 000 Kč - 36 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Picture framer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102418

Datum zveřejnění

27. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pozlacovač rámař provádí ruční práce při dokončování obrazových lišt a rámů.

Pracovní činnosti

 • Přijmutí zakázky od klienta a navržení postupu zhotovení prací vzhledem k pozlacovanému materiálu a následné předání hotové práce.
 • Výběr a příprava materiálů vhodných k dokončování obrazových lišt a rámů.
 • Nanášení barev na lišty a rámy ručně i strojně.
 • Ruční zlacení lišt a rámů plátkovým kovem, žabínem, zaprašování bronzem.
 • Strojní zlacení na zlatícím stroji.
 • Stínování - ruční nanášení patiny, antiky, mušiny, linek, pastelování, fládrování.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Oprava výtvarně a tvarově složitých vzácných rámů pokládáním plátkového zlata a stříbra. 6
Ruční vyřezání obrazových rámů. 6
Zhotovení nových vzorků lišt i rámů podle výkresů nebo vlastních námětů. 6
Zlacení pravým zlatem a stříbrem, které zahrnuje trenkování, broušení, křídování, polimentování ,zlacení a leštění acháty. 6
Konečná povrchová úprava složitých profilovaných obrazových lišt olejovým, klihovým a lesklým zlacením na poliment v individuální výrobě. 5
Kvalifikovaná kontrola kvality práce dokončujících operací. 5
Mechanické (rukodílné) pokládání metálu, hliníku na povrch obrazových lišt, zlacení drceným metálem, zlacení strojní na vícehlavém zlatícím stroji včetně seřizování stroje, vytváření matového a leštěného bronzu. 5
Moření přírodních a podkladovaných lišt, napodobování přírodních struktur dřevin fládrováním, napodobování přírodních mramorů. 5
Samostatná příprava všech druhů materiálu (např. mixtionu, míchání patin dle receptury apod.). 5
Strojní stříkání obrazových lišt mořidly nebo laky. 5
Stříkání obrazových lišt a rámů barvou - ručně stříkací pistolí, strojně ve stříkací kabině nebo strojně na vakuovém zařízení. 5
Nanášení vodových a olejových patin na hladké obrazové lišty, nanášení vodových a olejových patin do hloubek ornamentu a to v obou případech - tažením, šleháním, tupováním, stékáním, linkováním, mušinováním případně následuje částečné vytírání patin z ornamentu, příprava zaprašováním aj. patin a jejich odstínu, antikvování, stínování mořených lišt stříkáním nitrocelulózovými laky. 5
Dokončování lišt a rámů na hedvábný lesk (matování). 4
Povrchová úprava lišt a rámů napodobováním struktur ušlechtilých dřev, patinováním a mramorováním olejovými patinami a patinováním práškovými, bronzovými a voskovými barvami v různých odstínech včetně vlastní přípravy materiálů. 4
Šelakování povrchu zlacených lišt nebo oživení lesku ornamentů dokončených lišt šelakem. 4
Tónování a stínování obrazových lišt a slohových francouzských rámů stříkáním. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru rámař-pozlacovač KKOV 3355H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H nejvhodnější
Truhlář RVP 33-56-H/01 nejvhodnější
Uměleckořemeslné zpracování dřeva RVP 82-51-L/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce KKOV 2361H vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Povrchová úprava při opravách tvarově složitých a vzácných rámů pokládáním plátkového zlata a stříbra
Povrchová úprava lišt a rámů patinováním, mramorováním, mořením, fladrováním, olejovým, klihovým a lesklým zlacením
Ruční zlacení pravým zlatem a stříbrem (trenkování, broušení, křídování, polimentování a leštění achátovými kameny)
Ruční pokládání metálu, hliníku na povrch obrazových lišt
Ruční stříkání obrazových lišt a rámů barvou za použití stříkací pistole při provádění pozlacovačských prací
Obsluha vícehlavého zlatícího stroje, vytváření matového a leštěného bronzu při provádění pozlacovačských prací
Obsluha strojů pro stříkání obrazových lišt mořidly a laky ve stříkací kabině nebo ve vakuovém zařízení při provádění pozlacovačských prací
Volba postupu práce, nářadí, způsobu zpracování a materiálů pro převážně ruční dokončovací práce ve výrobě obrazových lišt a rámů zlacením

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
technologie pozlacování
technologie výroby obrazových rámů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7522)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 20 236 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 576 Kč do 32 214 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 29 743 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 246 Kč do 36 087 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.