Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Papírenský inženýr

Odborný směr:

Výroba a zpracování papíru

Odborný podsměr:

výroba papíru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Paper industry engineer

Podřízené specializace

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník , Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti , Papírenský inženýr vědecký pracovník , Papírenský inženýr technolog , Papírenský inženýr manažer provozu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5273

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Papírenský inženýr provádí koordinaci a řízení při zpracovávání technické dokumentace pro výrobu papíru a celulózy a výrobků z papíru, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu výrobních provozů, řídí a organizuje výrobu, koordinuje zavádění kontrolních systémů jakosti a zajišťuje vědeckou a výzkumně vývojovou činnost při výrobě a zpracování papíru, celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a případně v kombinaci s dalšími materiály.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologických postupů při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Stanovení rozsahu zpracování a kontroly technologických postupů a výrobků pro statistické a ekonomické vyhodnocení.
 • Organizování a řízení komplexní technické a technologické přípravy výroby.
 • Organizování zkoušek a ověření změn technologie.
 • Organizování použití nových nebo náhradních surovin a materiálů.
 • Vyjadřování se k pracovnímu prostředí, pracovním podmínkám, k požárním řádům, k havarijním protokolům.
 • Zpracovávání návrhů na zavedení nových technologií.
 • Zavádění nových systémů jakosti - životní prostředí, bezpečnost práce apod.
 • Koordinace řízení jakosti, normalizace, metrologie a zkušebnictví při výrobě papíru a celulózy.
 • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.
 • Řízení výzkumných týmů při řešení zásadních úkolů rozvoje v oboru výroby papíru a celulózy.
 • Zpracování technickoekonomických rozborů a studií jakosti a vyhodnocování jakosti a kvality výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality při výrobě papíru a celulózy.
 • Stanovování strategické alternativy pro výrobu papíru a celulózy.
 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Tvůrčí teoretické výzkumné práce v oblasti výroby papíru a celulózy a návaznosti na ostatní obory.
 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců a jejich prostřednictvím vlastního výkonu činností nezbytných pro zajištění chodu svěřeného úseku.
 • Řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Vyvíjení systému řízení jakosti a koordinace činností při zavádění těchto systémů v podniku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.