Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Památkář historik

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Nadřazené povolání:

Památkář

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

24 000 Kč - 42 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Historian

Příbuzná povolání

Památkář architektury , Památkář krajinář

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102425

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

1. 2. 2018

Charakteristika

Památkář historik zhotovuje rešerše k dějinám památkového fondu a připravuje odborné podklady pro jeho ochranu, konzervaci, rekonstrukce, restaurování, evidenci, dokumentaci a prezentaci. Zjišťuje, shromažďuje, třídí a vyhodnocuje poznatky o konkrétních historických stavbách, objektech v chráněných územích, movitých památkách a mobiliárních souborech.

Pracovní činnosti

 • Vyhledání, sumarizace, systematizace a interpretace písemných či ikonografických podkladů, popřípadě údajů příslušné odborné literatury k historii a stavu kulturních památek a dalších památkově hodnotných objektů a území.
 • Zpracování odborných vyjádření a restaurátorských záměrů před zahájením a v průběhu rehabilitace kulturních památek.
 • Odborná a metodická činnost při přípravě a realizaci restaurátorských prací a při zpracování restaurátorské dokumentace.
 • Spolupráce s dalšími typovými pozicemi povolání památkář a archeolog při zpracování a formulaci operativních průzkumů a dokumentace (OPD), stavebněhistorických průzkumů (SHP) a územně plánovacích podkladů (ÚPD).
 • Zpracování evidenčních karet movitých i nemovitých kulturních památek včetně mobiliárních fondů státních či církevních památkových objektů.
 • Zpracování podkladů pro Ústřední seznam kulturních památek ČR.
 • Prezentace historického a současného stavu památkového fondu v rovině odborné i popularizační.
 • Zpracování podkladů pro interiérové instalace a jejich realizace v památkových objektech.
 • Poradenská činnost a zpracování expertiz.
 • Odborná a metodická pomoc spolupracujícím institucím.
 • Zapojení do mezinárodních projektů v oblasti ochrany a poznání památkového fondu.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Tvůrčí řešení souhrnných prognóz a koncepcí utváření památkového fondu a vědeckých sbírek nejvyššího celostátního a mezinárodního významu oboru přírodních a humanitních věd. 12
Koordinace a komplexní zajišťování odborných prací při koncipování, utváření, odborném vedení, vědeckém zpracování a zprostředkování mimořádně významných speciálních sbírek, zpravidla mezinárodního dosahu, přírodních a humanitních věd v rámci mimořádně náročného základního výzkumu. 11
Koordinace multidisciplinárních náročných průzkumů památkového fondu, historických sídel a velkých souborů památek, vyžadujících využití speciálních technických zařízení a specialistů různých oborů; zpracování koncepcí a koordinace odborných prací památkové péče v regionálním a větším rozsahu. 11
Samostatná poradenská činnost a zpracování expertíz pro řešení složitých problémů v péči o památkový fond. 10
Náročné průzkumy památek, jejich souborů a historických sídel, komplexní zpracování dokumentace a vyhodnocení výsledků; řešení koncepcí ochrany, obnovy a prezentace památek a historických sídel, zejména ve stavebním a územním řízení. 10
Samostatné utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování speciálních, zpravidla regionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci základního výzkumu a stanovené koncepce. 9
Základní průzkumy památek včetně přípravných heuristických prací, vyhodnocování jejich výsledků a zpracování dokumentace, stanovení příčin poškození památek, ověřování a vyhodnocování průběhu a vhodnosti asanačních a konzervačních zásahů v péči o památkový fond; archeologický a památkový dohled nad údržbou a obnovou památek. 9
Zpracování a realizace koncepcí prezentace a využití památkového objektu z kulturně-výchovného a ekonomického hlediska, včetně správy rozsáhlých depozitářů a mobiliárních fondů, ochrana a provoz správy objektu přístupného veřejnosti. 9
Komplexní fotodokumentace nemovitých a movitých památek a předávání do sbírkových fondů. 9
Organizování a provádění průzkumových prací pod odborným vedením; odborné zpracování sbírek humanitních a přírodních věd a dokumentace památkového fondu včetně jejich evidence a zabezpečení. 9
Samostatné odborné pořizování dokumentace a vedení evidence průzkumů památek a sbírkových předmětů a příprava dalších podkladů ke stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využití památkového fondu a sbírkových předmětů. 8
Zpracování dokumentace výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle odborných požadavků. 8

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Samostatné provádění specializovaných průzkumů památkového fondu a vyhodnocování jejich výsledků včetně vytváření specializovaných informačních a dokumentačních fondů v systému památkové péče. 12
Koordinace systémově náročných odborných prací v několika disciplinách humanitních, přírodních a technických věd v oboru památkové péče. 12
Zpracovávání expertních vyjádření a odborných metodik pro specializované činnosti v památkové péči. 12
Samostatné provádění systémově náročných odborných prací v jednotlivých disciplinách památkové péče s úplnou orientací v problematice památkové péče, například posuzování návrhů na památkovou ochranu movitých a nemovitých věcí kulturní hodnoty včetně provádění šetření a zpracovávání odborných vyjádření a odborných metodik. 11
Souhrnné zpracování výsledků průzkumů a vytváření oborových informačních a dokumentačních fondů. 11

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru historické vědy KKOV 7105T nejvhodnější
Doktorský studijní program v oboru historické vědy KKOV 7105V nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie KKOV 71xxT nejvhodnější
Doktorský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti historie KKOV 71xxV nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru historické vědy KKOV 7105R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Příprava podkladů pro regeneraci historických sídel
Zpracování expertiz v oblasti památek
Plánování výzkumných prací v oblasti památek
Vyhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti památek
Uplatňování požadavků památkové péče ve stavebním a územním řízení
Řešení problémů souvisejících s péčí o památkové objekty
Zpracovávání koncepcí a plánů na využití památkových objektů
Koordinace průzkumů památek
Zhotovování fotodokumentace nemovitých a movitých památek

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
specifika jednotlivých stavebních slohů
péče o památkové objekty
historie
dějiny umění
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Filozofové, historici a politologové (CZ-ISCO 2633)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 528 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 691 Kč do 51 621 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 30 882 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 033 Kč do 41 543 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.