Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Mechanik optických přístrojů a brýlové techniky

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

povrchová úprava kovů i nekovových materiálů

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Mechanik brýlové optiky , Mechanik optických přístrojů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102899

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Mechanik optických přístrojů a brýlové techniky strojně a ručně opracovává, montuje a opravuje optické díly, brýlové obruby a části optických přístrojů.

Pracovní činnosti

 • Přípravné a dokončovací práce pro montáž opticko-mechanických podskupin a přístrojů.
 • Montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin, přístrojů a zařízení s podílem elektroniky.
 • Obsluha montážních technologických zařízení (zařízení pro plnění opticko-mechanických přístrojů dusíkem, zařízení pro kontrolu těsnosti opticko-mechanických podskupin a přístrojů, ruční lis, …).
 • Montáž, justáž a opravy jednoduchých opticko-mechanických podskupin, přístrojů a zařízení (lupy, jednoduché objektivy a mechanismy).
 • Montáž, justáž a opravy složitých opticko-mechanických podskupin a přístrojů, mechanismů a zařízení (fotoaparáty, složité objektivy, promítací stroje, mikroskopy, teodolity, snímací kamery a různá složitá jemnomechanická zařízení).
 • Obsluha strojů (soustruh pro přesné soustružení opticko-mechanických podskupin, strojní aplikace tmele, …).
 • Měření a kontrola opticko-mechanických členů, podskupin a přístrojů.
 • Kontrola vlastní práce.
 • Výroba polotovarů pro oční optiku (brýlové čočky skleněné, plastové a kontaktní).
 • Výroba obrub pro potřeby oční optiky.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Opravy a seřizování stereoskopických dálkoměrů nebo dálkoměrů s pohyblivými značkami o základně 3 mm a větší. 7
Justování profesionálních filmových kamer s prověřováním všech funkcí. 7
Generální opravy a seřizování projekčních přístrojů, snímacích kamer a profesionálních fotopřístrojů zahraniční výroby. 6
Kusová výroba součástí pro modelové brýlové obruby. 6
Kusová výroba speciálních prizmatických brýlových čoček. 6
Zhotovování víceohniskových čoček (trifokál, multifokál). 6
Komplexní zhotovování modelových a speciálních brýlových obrub. 5
Výroba zakázkových brýlových čoček, např. bifokálních bifotorických, zkřížených cylindrických apod. 5
Celková stavba laboratorních mikroskopů s konečnou justáží. 5
Broušení a leštění bifokálních čoček včetně přípravy lapovacích a lešticích nástrojů. 4
Odlévání kontaktních čoček včetně přípravy směsi monomeru s iniciátorem s vysokou přesností. 4
Výroba plastikových čoček s přesným vážením, mísením, plněním forem, polymerací, mytím a kontrolou. 4
Demontáž a montáž okulárů včetně podtmelování, očišťování optických členů a zajišťování konečné polohy. 4
Sestavení jednoduchých vícečočkových objektivů. 3
Sestavení štěrbin s paralelními čelistmi do 0,05 včetně zajišťování šroubů. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik KKOV 2362H nejvhodnější
Jemný mechanik RVP 23-62-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru nástrojař, nástrojařské práce KKOV 2352H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hodinář, hodinářské práce KKOV 2363H vhodná
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 vhodná
Nástrojař RVP 23-52-H/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Broušení a leštění optických dílů
Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním
Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky
Povrchová úprava kovových brýlových obrub nanášením kovových a nekovových povlaků
Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí
Sestavování a montáž brýlí
Seřizování, justáž a opravy optických přístrojů
Spojování součástí pájením
Orientace v normách a ve zdravotní a technické dokumentaci brýlových čoček a obrub
Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže, oprav a přizpůsobování brýlové optiky potřebám zákazníka
Měření optické mohutnosti čoček, provádění zkoušek a přizpůsobování brýlí potřebám zákazníka

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
optická protetika/čočky
technologie výroby brýlových obrub a optických čoček
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
strojní mechanismy
součásti a mechanismy jemné mechaniky
technická optika a optické díly

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.