Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Manažer velkoobchodního skladu

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

36 000 Kč - 92 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer velkoobchodu,  Anglický ekvivalent: Wholesale Manager

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103436

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Manažer velkoobchodního skladu řídí efektivní fungování celého velkoobchodního skladu a zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými odděleními.

Pracovní činnosti

 • Navrhování a tvorba obchodních strategií na dané období.
 • Průběžné kontrolování dodržování finančního plánu velkoskladu a návrh případných opatření k jeho dosažení.
 • Koordinace činnosti jednotlivých oddělení a komunikace s vedoucími či jejich zástupci v rámci jednotlivých oddělení velkoskladu.
 • Prezentování firmy na trhu v českém a cizím jazyce.
 • Navrhování a realizace změn v rámci organizační a personální struktury firmy.
 • Podílení se na marketingových aktivitách firmy.
 • Vyhodnocení efektivnosti logistiky firmy (např. optimalizace distribučních cest).
 • Optimalizace finančního zdraví podniku.
 • Navrhování a realizace investičních záměrů firmy.
 • Spolupráce při navrhování a realizaci strategií pro zajištění budoucího vývoje firmy.
 • Vyhledávání možných příležitostí k posílení pozice na trhu.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vyhodnocování nákladů a efektivnosti v rámci celého velkoskladu, navrhování a zajištění realizace vedoucí k dosažení maximální efektivity. 10
Příprava a zajištění realizace obchodní strategie včetně průběžného sledování, vyhodnocování dílčích výsledků a navrhování případných změn v podnikové strategii (korporátní strategie, business strategie a operativní strategie). 10
Pravidelné vyhodnocování ekonomického stavu podniku, výše likvidity k úhradě za hotové, splatnost a výše závazků či stanovení množství pohledávek a způsobu jejich vymáhání. 10
Provádění změn v organizační struktuře k dosažení maximální efektivnosti řízení pracovníků a minimalizování kritických cest v návaznosti jednotlivých procesů. 9
Hledání potencionálních příležitostí s cílem upevnění současné pozice na trhu a možností využití investičních záměrů k zajištění vývoje podniku v budoucnu. 9
Provádění kontroly dodržování finančního plánu velkoskladu a návrh případných opatření směřujících k jeho dosažení. Vyhodnocování získaných dat a realizace personálních a procesních změn ve firmě. 9
Prezentace firmy na tuzemském i zahraničním trhu. 9
Podpora a propagace značky podniku navenek. 9
Vyhodnocování pravidelných průzkumů konkurenčního prostředí na základě vlastních monitorovacích zpráv nebo zajištění outsourcingových služeb specializovaných společností. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Management RVP 64-31-N/xx nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v obchodním právu a související legislativě
Zpracování marketingové strategie podniku a definování podnikových cílů
Analyzování tržních a dodacích podmínek a výsledků rozborů trhu v rámci řízení logistických a distribučních procesů
Sestavování finančních plánů a navrhování nejvhodnějších způsobů a metod k zajištění potřebného objemu finančních prostředků
Ekonomické vyhodnocování projektů
Koncipování strategických plánů a podnikatelských záměrů organizace pro delší časové období v rámci jejího celkového řízení
Posuzování a rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace v rámci jejího celkového řízení
Orientace ve vnitropodnikové kultuře, procesech a pracovním prostředí
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Projednávání rozpočtů a rozpočtových změn s jednotlivými rozpočtovými místy
Projednávání plánů a jejich změn s jednotlivými organizačními celky organizace
Spolupráce při tvorbě strategických finančních plánů, zpracovávání prognóz efektivnosti všech druhů investic a vývoje na kapitálových trzích
Spolupráce s finančními úřady při provádění kontrol a revizí
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci celkového řízení organizace
Reprezentace zájmů organizace v rámci udržování a rozvíjení dobrých vztahů se strategickými partnery
Metodické řízení tvorby rozpočtů, organizace a usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
obchodní právo
provoz velkoobchodu
marketing obecně
trh, jeho subjekty a chování
logistika obecně
ekonomika podnikatelského subjektu obecně
základní ekonomické ukazatele
principy hospodaření podnikatelského subjektu, hospodářský výsledek
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
postupy tvorby kalkulací, rozpočtů, ekonomické rozvahy
cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny
technika kontroly mzdového vývoje a plánu mezd
finanční plánování
podmínky, přijatelnost a výše finančních rizik
management obecně
zásady vedení porad
management pro top manažery
postupy výběru zaměstnanců, konkursní řízení

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Řídící pracovníci v dopravě, logistice a příbuzných oborech (CZ-ISCO 1324)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 58 567 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 135 Kč do 129 475 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 54 826 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 436 Kč do 92 341 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti skladování (CZ-ISCO 13242)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 43 159 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 194 Kč do 80 933 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.