Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

§ Regulované povolání

Major ozbrojených sil ČR

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Armáda ČR

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

44 000 Kč - 82 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Inspektor,  Kapitán vrtulníku - instruktor,  Kaplan,  Lékař - specialista,  Náčelník oddělení,  Náčelník osobního štábu,  Náčelník pokusné dělostřelecké střelnice,  Náčelník skupiny,  Náčelník směny,  Náčelník stanoviště,  Náčelník střediska,  Náčelník štábu,  Náčelník úseku,  Navigátor křídla,  Starší důstojník - specialista,  Starší styčný důstojník - specialista,  Starší vědecký pracovník,  Vedoucí oddělení,  Vedoucí skupiny,  Velitel kurzů,  Velitel roje,  Velitel střediska,  Velitel,  Zástupce náčelníka centra,  Zástupce náčelníka centra - náčelník úseku,  Zástupce náčelníka odboru,  Zástupce náčelníka oddělení,  Zástupce náčelníka oddělení - náčelník skupiny,  Zástupce náčelníka štábu,  Zástupce ředitele,  Zástupce velitele letky,  Zástupce velitele oddílu,  Zástupce velitele praporu,  Zástupce velitele střediska,  Zástupce velitele,  Voják z povolání

Příbuzná povolání

Tiskový mluvčí , Veterinární lékař ozbrojených sil ČR , Zubní lékař ozbrojených sil ČR , Lektor dalšího vzdělávání , Asistent zubního technika , Vychovatel , Psycholog ozbrojených sil ČR , Bezpečnostní manažer v obchodě a službách , Trenér , Právník , Farmaceut ozbrojených sil specialista ČR , Inspektor řízení letového provozu , Dirigent ozbrojených sil ČR , Pilot instruktor , Pilot

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

ID jednotky práce

103461

Datum zveřejnění

2. 10. 2018

Datum poslední aktualizace

3. 4. 2024

Charakteristika

Major ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává činnosti související s výkonem technických, speciálních, odborných a odborně specializovaných činností, se řízením výcviku a vzdělávání a velí vojenským organizačním formacím na úrovni štábu, kurzu, oddělení, roje, roty, skupiny, směny, stanoviště, střediska, úseku, centra, letky, odboru, oddílu nebo praporu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru teorie obrany státu KKOV 9101T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie KKOV 9107T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská logistika KKOV 9108T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska KKOV 9109T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel KKOV 9111T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenské specializace KKOV 9115T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management KKOV 9507T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění KKOV 91xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů vojenské zdravotnictví KKOV 95xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
doporučené - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
povinné - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování speciálních prací a úkonů s nasazením speciální techniky
Metodické vedení výuky a výcviku vojáků
Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích
Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků
Obsluha a údržba přidělené zbraně
Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje
Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání
Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti majora, vojenské odbornosti a zařazení na služební místo

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa
vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR
bezpečnost práce a požární ochrana
metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů
postupy při plánování a koordinaci vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR
systémová činnost v organizačních formacích ozbrojených sil ČR
postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR
postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR
činnosti majora ozbrojených sil ČR

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Poznámka:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 57 423 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 43 756 Kč do 74 734 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Vyšší důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 01102)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 68 895 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 61 546 Kč do 81 900 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách http://data.europa.eu/esco/isco/C0110