Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Logistik specialista

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Logistik v dopravě a přepravě specialista , Logistik skladových operací specialista , Logistik výroby specialista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100022

Datum zveřejnění

15. 12. 2011

Datum poslední aktualizace

24. 9. 2021

Charakteristika

Logistik specialista řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s velmi rozsáhlou výrobou, řídí optimalizaci dopravy v rozsáhlém dopravně přepravním procesu, řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým množstvím materiálních prvků a rozsáhlého sortimentu.

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu optimalizace ve skladování, přepravě a výrobě.
 • Sledování a posuzování vývojových trendů v oboru.
 • Koordinace procesu unifikace, typizace, paletizace a kontejnerizace v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
 • Posuzování efektivního uspořádání výrobních a pracovních procesů.
 • Řízení procesu optimalizace přísunu surovin, materiálů a polotovarů.
 • Spolupráce při tvorbě plánu výroby.
 • Řízení procesu optimalizace dopravy a využití dopravních prostředků.
 • Řízení procesu nasazování a využití nejvhodnějších manipulačních a mechanizačních prostředků.
 • Sledování nákladů vyplývajících z organizace výroby, dopravy, přepravy a práce.
 • Komplexní vyhodnocování efektivnosti v dopravně přepravním procesu a skladovém hospodářství.
 • Vedení příslušné dokumentace a evidence.
 • Zpracování cenových nabídek a tarifů.
 • Spolupráce se skladovým a výrobním logistikem.
 • Akviziční činnosti spojené s obchodem a přepravními požadavky.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Doprava RVP 37-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.