Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kontrolor jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Dřevařský technik kontrolor jakosti ,  Quality control engineer,  Testovač výrobků,  Kvalitář

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103501

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Kontrolor jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě koordinuje a zajišťuje kontrolu a zkoušky kvality surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Plánování postupů kontrol a zkoušek kvality surovin, materiálů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Zpracování plánů kontroly řízení kvality dle norem.
 • Provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Hodnocení kvality, plnění přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Vyhodnocování výsledků zkoušek a kontrol, formulace závěrů a vypracování posudků.
 • Zjišťování příčin neodpovídající kvality a stanovení opatření pro jejich odstranění.
 • Podílení se na nápravných a preventivních opatřeních při řízení kvality neshodného produktu.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů.
 • Spolupráce na implementaci systémů řízení kvality a zavádění nových standardů vedoucí ke zlepšení kvality.
 • Spolupráce při tvorbě interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Spolupráce s dalšími útvary organizace při řešení reklamací produktů od zákazníků.
 • Péče o měřící a kontrolní techniku.
 • Vedení provozní a technické dokumentace ve vazbě na kvalitu.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění provozních kontrol, revizí a zkoušek podle legislativy ČUBP. 9
Provádění analýzy zaměřené na zjištění příčin opakujících se nedostatků a rozbory příčin vadné jakosti výroby, uplatňování požadavků na laboratorní zkoušky, rozbory a měření ke zjištění příčin vadné výroby a navrhování nebo vyžadování nápravných opatření a jejich realizaci od příslušných odborných útvarů. 9
Vyhodnocování systémů řízení jakosti (organizačních struktur, odpovědností, postupů, procesů a zdrojů potřebných pro realizaci řízení jakosti) a provádění analýz systémů jakosti s ohledem na parametry kvalita - cena - produktivita výroby a výrobku. 9
Organizování a řízení agendy „zmetkového řízení“ ve svěřeném útvaru. 9
Spolupráce a technická pomoc při reklamačních řízení subdodávek a výrobků. 9
Stanovování indikátorů kvality produktů. 9
Příprava laboratorních přístrojů, diagnostických přístrojů a měřidel. 9
Výběr zkušebních metod a diagnostické měření a kontroly s použitím standardních diagnostických metod. 8
Vystavování certifikátů kvality výrobků na materiál určený k expedici a uvolňování výrobků k expedici. 8
Provádění revizí technických zařízení. 8
Prověřování a vyhodnocování prvků systému kontroly jakosti (postupů, organizačních struktur, zdrojů a jejich užívání, produktů, dokumentů a záznamů). 8
Zpracovávání plánů jakosti nových výrobků, služeb nebo procesů 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru zpracování dřeva KKOV 3331N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru dřevařství KKOV 3341R nejvhodnější
Zpracování dřeva RVP 33-31-N/xx nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vypracování plánů kontroly jakosti výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Kvalitativní zkoušky surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Zjišťování příčin snížené kvality dřevařských a nábytkářských výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality
Vypracování posudků a protokolů o výsledcích kontrol v dřevařské a nábytkářské výrobě
Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě
Navrhování metod kontroly jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě
Dohled nad prováděním revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení z hlediska předepsané jakosti a kvality
Zpracování technickoekonomických studií, rozborů a prognóz jakosti v dřevařské a nábytkářské výrobě
Koordinace vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě
Analyzování vlivů působících na užitné vlastnosti surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Metodické řízení vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
management kvality
systémy a standardy jakosti a kvality v nábytkářství
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva
zásady kontroly a seřizování měřidel
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
dřevěné materiály a polotovary
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
technologie výroby dřevěných výrobků
technologie výroby dřevařských polotovarů
technologie výroby nábytkářských a jiných polotovarů
technologie výroby nábytkářských výrobků
technologie výroby a montáže dřevostaveb
ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Kompetence k flexibilitě
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (CZ-ISCO 7543)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 31 708 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 22 515 Kč do 44 522 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.