Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Kastelán

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Vedoucí správy památkového objektu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102735

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Kastelán zajišťuje a řídí správu a provoz rozsáhlých a významných památkových objektů a spolupracuje s památkovými ústavy a orgány státní správy při údržbě, rekonstrukcích a obnovách těchto objektů.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování správy a provozu rozsáhlých a významných památkových objektů.
 • Zajišťování prezentace a propagace těchto objektů.
 • Zajišťování správy depozitářů a mobiliárních fondů v rámci památkových objektů.
 • Zpracování koncepcí a analýz na využití památkových objektů.
 • Dokumentace, iniciace a koordinace odborného poznání objektu, jeho dějin a mobiliáře.
 • Ekonomické řízení v rámci přiděleného rozpočtu.
 • Vyhledávání zdrojů dalšího financování provozu, údržby a dalšího rozvoje objektu.
 • Řízení podřízených pracovníků a zajištění personalistiky s tím spojené.
 • Odpovědnost za požární ochranu, bezpečnost ochrany zdraví.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zajišťování ochrany, provozu a správy velkého památkového objektu včetně mobiliáře. 11
Organizování rozsáhlého návštěvnického provozu a souvisejících hospodářských činností. 11
Vedení agendy účetnictví, personální případně další v rozsahu a kompetencích určených provozovatelem. 11
Zajišťování ochrany, provozu a správy menšího památkového objektu, včetně mobiliáře. 10

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Zajišťování ochrany, provozu, správy, prezentace a tvorby koncepce využívání významného památkového objektu nebo více objektů zpřístupněných veřejnosti včetně zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů většího rozsahu a organizační zajišťování rozsáhlého návštěvnického provozu formou časové a početní regulace návštěvnosti a zajišťování badatelských služeb a systematického proškolování průvodců a dalších zaměstnanců památkového objektu. 12
Zajišťování ochrany, provozu, správy a prezentace památkového objektu většího rozsahu s mobiliárními fondy, zpřístupněného veřejnosti včetně zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů podle zvláštního režimu a navrhování změn ve využívání objektu. 11
Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu menšího rozsahu zpřístupněného veřejnosti nebo významného památkového objektu většího rozsahu dočasně nezpřístupněného (v obnově) včetně zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů dle zvláštního režimu. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie a dějiny umění KKOV 81xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů architektura KKOV 35xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru historické vědy KKOV 7105T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Organizační zajišťování návštěvnického provozu v památkových objektech
Organizace a řízení prací při zajišťování údržby rozsáhlých majetkových souborů
Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb
Zpracovávání koncepcí a plánů na využití památkových objektů
Sestavení rozpočtu pro provoz a údržbu památkového objektu
Zpracování a uzavírání smluv v oblasti nákupu, pronájmu, údržby a správy majetku
Orientace v právních předpisech souvisejících s údržbou a obnovou památkového objektu
Správa památkového objektu
Vedení evidence správy památkového objektu
Provádění správy depozitářů a mobiliárních fondů v rámci památkových objektů
Provádění evidence a inventarizace majetku
Objednávání údržbových a opravářských prací u odborných firem
Přebírání výsledků údržbových a opravářských prací objednaných firem
Vyřizování problémů souvisejících s péčí o památkové objekty s památkáři a orgány státní správy

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
péče o památkové objekty
specifika jednotlivých stavebních slohů
technická zařízení budov
historie
kulturologie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Řešení problémů
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.