Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Karierový poradce

Odborný směr:

Povolání bez oboru a mezioborová

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

21 000 Kč - 34 000 Kč

Detailní informace

Podřízené specializace

Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel , Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu

Další odborné směry S2

personální práce

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103421

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

24. 9. 2020

Charakteristika

Kariérový poradce prostřednictvím kariérových technik, metod a postupů poskytuje poradenské služby, jejichž cílem je pomáhat a podporovat jednotlivce nebo skupiny osob v jakémkoliv věku při rozhodování v otázkách vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry v kterékoliv fázi jejich života.

Pracovní činnosti

 • Provádění základní kariérové diagnostiky a poradenství pro profesní přípravu, vzdělávání, rekvalifikaci a rozvoj kariéry klienta.
 • Podpora klienta vedoucí k rozpoznávání a mobilizaci osobnostního a profesního potenciálu, rozpoznávání kariérních možností v případě plného zdraví i v kontextu znevýhodnění a postižení.
 • Volba vhodných kariérových nástrojů k hodnocení a sebehodnocení klienta.
 • Výcvik dovedností klienta k řízení kariéry a kariérnímu rozvoji.
 • Využívání informací z prezentace služeb kariérového poradenství, veletrhů kariérových informací, příkladů dobré praxe a další.
 • Poskytování aktuálních odborných informací o trhu práce klientům.
 • Vyhledávání informací, jejich sdělování strukturovaným a srozumitelným způsobem, umožňující rozhodování klienta v další profesní dráze.
 • Komunikace s partnery s relevantními poskytovateli kariérového poradenství v sektorech veřejném, neziskovém, soukromém a komerčním.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vede skupinové poradenské rozhovory zaměřené na aktivizaci klientů při kariérovém rozhodování. 9
Zpracovává osobnostní profil klienta a vyhodnocuje jej. 9
Poskytovává informace v oblasti vzdělávací nabídky a z oblasti trhu práce na základě analýzy a interpretace relevantních dat. 9
Navrhuje řešení klientova uplatnění u zaměstnavatele nebo změnu jeho uplatnění odpovídající jeho znalostem, dovednostem, postojům a představám a situaci na lokálním trhu práce. 9
Inovuje stávající a zapojuje nové kariérové nástroje a diagnostické metody (např. supervize, koučink, online nástrje) do praxe. 9
Realizuje a vyhodnocuje kariérové diagnostiky. 9
Doporučuje řešení klientova uplatnění u zaměstnavatele, nebo změnu jeho uplatnění odpovídající jeho znalostem, dovednostem, postojům a představám o situaci na lokálním trhu práce. 8
Vede individuální poradenské rozhovory zaměřené na podporu kariérového rozhodování klienta. 8

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Zpracovává základní, studijní, profesní a zdravotní anamnézu klienta a její vyhodnocení. 9
Návrh řešení klientova uplatnění u zaměstnavatele nebo změnu jeho uplatnění odpovídající jeho znalostem, dovednostem, postojům a představám a situaci na lokálním trhu práce. 9
Provádění sociálně-právních a základních poradenských činností v oblasti zaměstnanosti a rekvalifikace klientů. 9
Analýza jednotlivých faktorů trhu práce, například nabídky a poptávky včetně monitoringu zaměstnanosti a nezaměstnanosti. 9
Zajišťování podpůrných služeb v průběhu celého studia (např. doučování) a asistence na odborné škole např. zajištění praxe. 8
Operativně zajišťuje prezentace speciálních programů, postupů a asistivních pomůcek podporujících edukaci a laborizaci ohrožených, rizikových a znevýhodněných klientů. 8
Poskytování informací v oblasti vzdělávací, studijní nabídky a v oblasti trhu práce na základě analýzy a interpretace relevantních dat. 8
Vedení skupinových poradenských rozhovorů zaměřených na aktivizaci klientů při kariérovém rozhodování. 8
Vedení individuálních poradenských rozhovorů zaměřených na podporu kariérového rozhodování klienta. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru specializace v pedagogice KKOV 7507R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů obory z oblasti psychologie KKOV 77xxR nejvhodnější
Stavebnictví RVP 36-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxN vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
Analyzování karierních potřeb a zájmu klientů
Vyhledávání kariérových informací, jejich sdělování strukturovaným způsobem s ohledem na rozhodovací prioritu klienta
Sestavování individuálního kariérního plánu dalšího vzdělávání a profesního rozvoje
Využívání nových metod karierového poradenství - supervize, mentoring, on-line diagnostika, kreativní techniky
Identifikace schopností, dovedností a vzdělávacích a rozvojových potřeb jedince s využitím základní kariérové diagnostiky (bez použití psychodiagnostických metod)
Poskytování kariérových informací z oblasti vzdělávání a trhu práce

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
charakteristické rysy osobnosti (zájmy, vlastnosti, schopnosti, zdravotní stav)
personální management
kariérový růst zaměstnanců, formy a možnosti dalšího vzdělávání
andragogika
teorie kariérového poradenství
metody, techniky, postupy a strategie kariérového poradenství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 5169)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 19 773 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 15 593 Kč do 30 957 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 25 496 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 531 Kč do 34 186 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.