Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Fotograf

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 45 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Photographer,  Fotograf pro podvodní fotografii,  Fotograf architektury a krajiny,  Fotograf pro DTP studio,  Reklamní a módní fotograf,  Fotograf v minilabu,  Průkazový fotograf,  Produktový a dokumentační fotograf,  Portrétní fotograf,  Fotograf technických a vědeckých oborů,  Fotoreportér

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102714

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

3. 3. 2023

Charakteristika

Fotograf zhotovuje průkazové, portrétní a produktové fotografie v interiéru nebo exteriéru, obsluhuje fotografickou a osvětlovací techniku za účelem zhotovování snímků, úpravy a přípravy snímků pro zhotovení konečných fotografických výstupů.

Pracovní činnosti

 • Komunikace se zákazníkem, stanovení ceny a podmínek zakázky.
 • Příprava fotografických digitálních, případně analogových přístrojů, nástrojů a pomůcek včetně osvětlovací techniky a měřících přístrojů.
 • Příprava prostředí a zázemí pro fotografování dle požadavku zákazníka (portrét, produkt, atp.)
 • Obsluha fotografických přístrojů a příslušenství včetně osvětlovací techniky.
 • Volba vhodné kompozice a osvětlení snímku.
 • Volba adekvátní fotografické techniky pro dané zadání.
 • Nastavení osvětlení snímku, výběr fotografického pozadí a doplňků a určení kompozice.
 • Zhotovování fotografie objektů, postav, skupin, krajiny, živočichů aj. při nastavení správné expozice, ostrosti a barevnosti.
 • Zpracovávání fotografického obrazu a jeho příprava pro tisk a zobrazení elektronickými médii.
 • Úpravy a retuše digitálního obrazu s použitím grafických programů a jeho příprava pro další zpracování a tisk.
 • Ukládání a sdílení fotografií a videozáznamů pro editaci a sdílení fotografií.
 • Archivace obrazového materiálu a digitálních dat, včetně vedení příslušné dokumentace.
 • Poskytování poradenství v oblasti fotografických přístrojů a fotografického příslušenství.
 • Čištění a údržba fotografických přístrojů a zařízení.
 • Komunikace se zákazníkem po ukončení fotografování, výběr snímků podle požadavku zákazníka.
 • Výstupní kontrola kvality finálního zpracování vybraných snímků.
 • Tvorba a prezentace vlastního fotografického portfolia.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Zhotovování umělecky a výtvarně zaměřených fotografií i fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu. 7
Snímání na mikrografických krokových i souřadnicových kamerách s ruční volbou expozice nebo automatickým řízením expozice v případech faktorů zmenšení větších než A2. 6
Specializované fotografování s dělením podle oborů výroby nebo činnosti, například zvláštních jevů v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci jevů, stavebně-historických průzkumů, archeologických výzkumů, fotodokumentace movitých a nemovitých objektů. 6
Individuální fotografování a zhotovování dokumentačních, propagačních, technických černobílých a barevných snímků (i diapozitivů) velkých formátů podle výtvarného záměru nebo technického projektu. 6
Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše. 5
Zhotovování mikrofilmů, mikrofišů a zhotovování jejich kopií. 5
Fotografování reportážních snímků včetně barevných. 5
Vyvolávání filmů na vyvolávacích automatech a příprava provozních lázní. 5
Zhotovování fotokopií z mikrofilmů, novin, časopisů a publikací a zhotovování fotokopií formátů A3 a větších 5
Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování negativů a černobílé inverze svitkových a plochých filmů a desek včetně přípravy vývojek, ustalovačů i jiných lázní a provádění negativní černobílé retuše. 4
Fotografování portrétů nebo skupin pro úřední účely. 4
Fotografování pro různé druhy průkazů, informativních a dokumentačních snímků včetně zhotovování reprodukcí. 4
Zhotovování fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami do formátu A4. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru fotograf, fotografické práce KKOV 3456L nejvhodnější
Fotograf AKVO/AKSO 3456L01 nejvhodnější
Fotograf AKVO/AKSO 3456L51 nejvhodnější
Fotograf RVP 34-56-L/01 nejvhodnější
Fotograf  RVP 34-56-L/51 nejvhodnější
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie RVP 34-xx-L/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba KKOV 8241M vhodná
Užitá fotografie a média AKVO/AKSO 8241M002 vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru audiovizuální tvorba a výroba KKOV 8243M vhodná
Foto - video reportér - producent AKVO/AKSO 8243M001 vhodná
Užitá fotografie a média RVP 82-41-M/02 vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Fotograf/fotografka – základy fotografování ( 34-037-H )
 • Reportážní a dokumentární fotograf/fotografka ( 34-047-M )
 • Fotograf/fotografka pro DTP studio ( 34-030-N )
 • Fotograf/fotografka architektury a krajiny ( 34-039-M )
 • Portrétní a módní fotograf/fotografka ( 34-038-M )
 • Reklamní a produktový fotograf / reklamní a produktová fotografka ( 34-031-M )
 • Reklamní a módní fotograf/fotografka ( 34-032-N )
 • Odborný pracovník / odborná pracovnice prodeje fotografické techniky ( 34-025-M )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba vhodného osvětlení a práce se světlem při fotografování
Volba vhodného druhu fotografické techniky pro různé fotografické situace
Tvorba kompozice snímku a volba stanoviště záběru
Fotografování v oblasti portrétní, reportážní, dokumentární, technické a reklamní fotografie v ateliéru i v exteriéru, fotografie krajiny a architektury, za účelem dokumentační i umělecké tvorby
Úprava snímku s využitím grafických programů
Příprava digitálního obrazu pro export na web
Příprava snímku pro další zpracování
Fotografování ve speciálních oborech a prostředích
Fotografování snímků v různých fotografických situacích
Archivování obrazových materiálů a digitálních dat
Zhotovení kontrolního náhledu snímku na inkoustové, termosublimační nebo laserové tiskárně
Zpracování negativů, diapozitivů a pozitivních materiálů na automatických a poloautomatických linkách
Prezentace prací v závislosti na konkrétní situaci při jednání se zákazníkem

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
archivace obrazových materiálů
fotografování (osvětlení, kompozice, technologie)
fotografické přístroje a technika
počítačové zpracování digitální fotografie
osvětlovací technika, osvětlovací postupy
fotografické materiály, jejich zpracování na automatických a poloautomatických linkách
IR, UV záření
koloristika a kolorimetrie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence ke kreativitě
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k aktivnímu přístupu

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Poruchy vidění
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Fotografové (CZ-ISCO 3431)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 917 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 378 Kč do 50 181 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 976 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 295 Kč do 44 965 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3431 Fotografové http://data.europa.eu/esco/isco/C3431