Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Energetický specialista

Odborný směr:

Stavebnictví a zeměměřictví

Odborný podsměr:

stavební technické činnosti

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103109

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Energetický specialista na základě oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu zpracovává energetické audity a posudky energetického hospodářství, zpracovává průkazy energetické náročnosti budov a provádí kontroly provozovaných kotlů, rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů.

Pracovní činnosti

 • Zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro stavebníky, vlastníky nebo nájemce budov na základě projektové dokumentace příslušné úrovně nebo dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Zpracování energetického auditu o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách.
 • Zpracování energetického posudku o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů včetně výsledků a vyhodnocení v případech a v rozsahu stanoveném právním předpisem.
 • Kontrola provozuschopnosti a hodnocení stavu údržby provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které nejsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu.
 • Kontrola a hodnocení klimatizačních systémů budov.
 • Vedení požadované provozní evidence o provedených činnostech.
 • Pořizování fotodokumentace při prováděných kontrolách.
 • Příprava souhrnných podkladů o provedených kontrolách, vystavených průkazech a energetických posudcích pro potřeby Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce.
 • Poradenská a konzultační činnost v oblasti hospodárného užití energií.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vypracování zprávy o kontrole provozovaného kotle a rozvodu tepelné energie pro vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemce budovy. 7
Vypracování zprávy o kontrole klimatizačního systému pro vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo nájemce budovy. 7
Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy v případech stanovených právním předpisem. 7
Výpočet ekonomické efektivnosti navrhovaných úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti podle zpracovaného energetického auditu nebo posudku. 7
Zpracování situačního plánu a schémat energetických rozvodů. 7
Popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického posudku. 7
Provádění potřebných tepelně technických výpočtů. 7
Stanovení energetických toků a jejich měření. 7
Porovnávání ekologických a ekonomických parametrů instalovaných energetických zařízení a spotřebičů. 7
Tabulkové zpracování základních údajů o energetických vstupech. 6
Zjištění údajů o druzích spotřebičů, jejich energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a způsobu regulace. 6
Zjištění základních technických ukazatelů a informací o zdrojích a rozvodech energií. 6
Vypracování charakteristiky hlavních činností předmětu energetického posudku. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví KKOV 3647M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov KKOV 3645M nejvhodnější
Stavebnictví RVP 36-47-M/01 nejvhodnější
Technická zařízení budov RVP 36-45-M/01 nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství KKOV 3607R vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Oprávnění Ministerstva průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
doporučené - Autorizace autorizovaného inženýra ČKAIT IA00 - Energetické auditorství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
doporučené - Autorizace autorizovaného technika ČKAIT TA00 - Energetické auditorství podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Pořizování fotodokumentace a vedení její archivace
Orientace v projektové dokumentaci a technologických postupech
Příprava podkladů pro vyplnění hlášení s využitím platných formulářů
Orientace v nalezení vhodného ekvivalentu použitého stavebního prvku (konstrukce, materiály)
Zpracování průkazu energetické náročnosti budov
Zpracování energetického auditu energetického hospodářství
Zpracování energetického posudku, posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů
Kontrola provozuschopnosti a hodnocení údržby kotlů a rozvodů tepelné energie
Kontrola provozuschopnosti a hodnocení údržby klimatizačních systémů budov
Vedení provozní dokumentace a evidence o provedených činnostech a kontrolách týkající se hospodárného užití energií
Archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách v oblasti hospodárného užití energií
Orientace v právních předpisech a českých technických normách v oblasti hospodárného užití energií
Poradenská a konzultační činnost týkající se hospodárného užití energií
Tepelně technické výpočty

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technická zařízení budov
technické kreslení ve stavebnictví
vnitřní prostředí budov
stavební výkresy
obecné zásady a pracovní postupy stavebních prací, technologických zařízení, strojů a příslušenství
stavební fyzika
stavební konstrukce a jejich části, stavební materiály a jejich parametry a vlastnosti
software pro projektování staveb

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.