Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

dřevařská prvovýroba

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

32 000 Kč - 57 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Research and development manager

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103493

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevovýroby se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení.
 • Řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj dřevařského oboru.
 • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.
 • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
 • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
 • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Vyhodnocení a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.
 • Prezentace dílčích výsledků výzkumného a vývojového úkolu.
 • Vedení kolektivu nebo týmu tvůrčích výzkumných a technických pracovníků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce a do publikační činnosti v daném oboru nebo odvětví.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Tvůrčí řešení nejsložitějších, celospolečensky významných výzkumných úkolů, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví nebo vědního oboru. 12
Zaznamenávání všech poznatků získaných při výrobě prototypů s následným využitím v podkladech pro ověřovací série. 12
Vytváření potřebného souboru technické a konstrukční dokumentace při konstrukci (vývoji) nového výrobku za dodržování všech technických požadavků stanovených zákonem, příslušnými normami a předpisy Vytváření potřebného souboru technické a konstrukční dokumentace při konstrukci (vývoji) nového výrobku při dodržování všech technických požadavků stanovených zákonem nebo příslušnými normami a předpisy. 11
Navrhování případných změn v řešení prototypů a funkčních vzorků. 10
Prověřování správnosti a vzájemné souvislosti všech výkresů, správnosti volby materiálu, vhodnosti opracování i montáže a všeobecných konstrukčních a funkčních vlastností nového výrobku během výroby prototypů a funkčních vzorků. 10
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. 10
Samostatné využití výpočetní techniky se specializovaným softwarem v oblasti dřevzpracují výroby (CAD, FEM, simulace, výpočty). 10
Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách. 10
Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti výrobků. 10
Usměrňování veškeré konstrukční činnosti s cílem zabezpečit ve výstupech výrobky vysokou jakost a kvalitu. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství KKOV 3301T nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Řešení výzkumných a vývojových úkolů v dřevařské výrobě
Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v dřevařské výrobě
Zpracování odborných stanovisek, posudků a oponentur k výzkumným úkolům v oblasti dřevařské výroby
Provádění ekonomického hodnocení nového výrobku
Vypracování konstrukční dokumentace nejnáročnějších dřevařských výrobků
Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů v dřevařské výrobě
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v dřevařské výrobě
Řízení konstrukčních prací a projektů na uceleném typu výrobku od návrhu až po zavedení do výroby
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v dřevařské výrobě
Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v dřevařské výrobě

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
dřevěné materiály a polotovary
dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
technologie výroby dřevěných výrobků
technologie výroby dřevařských polotovarů
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.)
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva
statika
pružnost a pevnost
bezpečnost práce a požární ochrana
management pro nižší manažery

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kreativita
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 553 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 199 Kč do 78 498 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 291 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 629 Kč do 56 862 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech (CZ-ISCO 21491)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 345 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 618 Kč do 91 116 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.