Typ JP ID
Povolání 103493

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník

Dřevařský výzkumný a vývojový pracovník řeší výzkumné a vývojové úkoly v oblasti dřevovýroby se složitými vazbami na ostatní vědní obory.

Odborný směr: Dřevařská výroba a nábytkářství
Odborný podsměr: dřevařská prvovýroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Research and development manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy s vazbami na příbuzné vědní obory.
 • Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů ve stanoveném čase, zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení.
 • Řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj dřevařského oboru.
 • Zajišťování přípravy nových výrobků a jejich poloprovozních a provozních zkoušek.
 • Vývoj a ověřování technologických postupů nebo jejich částí pro zavádění nových výrobků do výroby.
 • Spolupráce při uvádění nových technologických zařízení do provozu.
 • Spolupráce při snižování podílu neshodných výrobků na celkové produkci – inovace výroby.
 • Analýza vstupních dat výzkumného nebo vývojového úkolu.
 • Vyhodnocení a navrhování dalšího postupu při řešení výzkumných a vývojových úkolů.
 • Vytváření a udržování příslušné dokumentace.
 • Prezentace dílčích výsledků výzkumného a vývojového úkolu.
 • Vedení kolektivu nebo týmu tvůrčích výzkumných a technických pracovníků.
 • Zapojení do mezinárodní spolupráce a do publikační činnosti v daném oboru nebo odvětví.

CZ-ISCO

 • 21491 - Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech
 • 2149 - Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 364 Kč 42 679 Kč 69 162 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 836 Kč 44 781 Kč 85 758 Kč - - -
Plzeňský kraj 32 681 Kč 49 667 Kč 72 802 Kč - - -
Ústecký kraj 35 271 Kč 48 569 Kč 100 599 Kč - - -
Liberecký kraj 36 745 Kč 49 718 Kč 85 274 Kč - - -
Pardubický kraj 28 056 Kč 37 547 Kč 52 777 Kč - - -
Jihomoravský kraj 27 173 Kč 43 640 Kč 76 252 Kč - - -
Zlínský kraj 27 744 Kč 38 691 Kč 63 060 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 31 697 Kč 43 985 Kč 65 631 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2149 Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech 45 553 Kč 40 291 Kč
21491 Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech 54 345 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Tvůrčí řešení nejsložitějších, celospolečensky významných výzkumných úkolů, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví nebo vědního oboru. 12
Zaznamenávání všech poznatků získaných při výrobě prototypů s následným využitím v podkladech pro ověřovací série. 12
Vytváření potřebného souboru technické a konstrukční dokumentace při konstrukci (vývoji) nového výrobku za dodržování všech technických požadavků stanovených zákonem, příslušnými normami a předpisy Vytváření potřebného souboru technické a konstrukční dokumentace při konstrukci (vývoji) nového výrobku při dodržování všech technických požadavků stanovených zákonem nebo příslušnými normami a předpisy. 11
Navrhování případných změn v řešení prototypů a funkčních vzorků. 10
Prověřování správnosti a vzájemné souvislosti všech výkresů, správnosti volby materiálu, vhodnosti opracování i montáže a všeobecných konstrukčních a funkčních vlastností nového výrobku během výroby prototypů a funkčních vzorků. 10
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků, metodické vedení a koordinace dílčích výzkumných činností. 10
Samostatné využití výpočetní techniky se specializovaným softwarem v oblasti dřevzpracují výroby (CAD, FEM, simulace, výpočty). 10
Tvůrčí aplikace a ověřování výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů v poloprovozních a provozních podmínkách. 10
Tvůrčí řešení specifických výzkumných a vývojových úkolů, jejichž výsledkem je uplatnění nových progresivních technologií, zvyšujících výrazně efektivnost výroby a užitné vlastnosti výrobků. 10
Usměrňování veškeré konstrukční činnosti s cílem zabezpečit ve výstupech výrobky vysokou jakost a kvalitu. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství 3301T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31.D.7501 Řešení výzkumných a vývojových úkolů v dřevařské výrobě 7 Nutné
e31.D.2513 Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v dřevařské výrobě 7 Nutné
e31.Z.2503 Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů v dřevařské výrobě 7 Nutné
e31.D.3503 Zpracování odborných stanovisek, posudků a oponentur k výzkumným úkolům v oblasti dřevařské výroby 7 Nutné
e31.Z.1509 Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v dřevařské výrobě 7 Nutné
e71.Z.2750 Řízení konstrukčních prací a projektů na uceleném typu výrobku od návrhu až po zavedení do výroby 7 Nutné
e31.Z.1511 Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v dřevařské výrobě 7 Nutné
e71.D.6390 Provádění ekonomického hodnocení nového výrobku 7 Nutné
e32.D.7504 Vypracování konstrukční dokumentace nejnáročnějších dřevařských výrobků 7 Nutné
e31.Z.2510 Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v dřevařské výrobě 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e31._.0001 dřevěné materiály a polotovary 7 Nutné
e31._.0023 dřevěné modely, druhy, tvary, způsoby konstrukce 7 Nutné
e32._.0022 nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály 7 Nutné
e31._.0003 technologie výroby dřevěných výrobků 7 Nutné
e31._.0004 technologie výroby dřevařských polotovarů 7 Nutné
e31._.0002 technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství 7 Nutné
j22._.0022 konstruování a tvorba technické dokumentace pomocí počítače (CAD aj.) 7 Nutné
e31._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva 7 Nutné
j13._.0021 statika 7 Nutné
j13._.0022 pružnost a pevnost 7 Nutné
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 Nutné
i51._.0012 management pro nižší manažery 7 Výhodné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a03 Kreativita 5
a06 Výkonnost 5
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a11 Aktivní přístup 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.