Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Dispečer v dřevařské a nábytkářské výrobě

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 63 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Dispečer řízení výroby,  Dispečer výroby,  Vedoucí dispečer,  Wood production manager,  Koordinátor provozu,  Koordinátor výroby,  Technik řízení výroby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103499

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Dispečer v dřevařské a nábytkářské výrobě zodpovídá za systém tvorby operativního plánu, komplexně řídí plně automatizovanou dřevařskou a nábytkářskou výrobu, zajišťuje mezipodnikovou kooperaci s cílem zabezpečit její plynulost.

Pracovní činnosti

 • Stanovování koncepcí technických řešení v dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Sestavování plánu výroby v návaznosti na plán prodeje v souladu s kapacitními propočty a s ohledem na dodržování požadovaných termínů realizace.
 • Komplexní dispečerské řízení plně automatizovaných nebo rozsáhlých dřevařských a nábytkářských výrob a provozů.
 • Stanovování a zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Koordinace operativních plánů a provozního úseku s ostatními útvary podniku dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Koordinace činností jednotlivých výrobních středisek, dílen.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve dřevařské a nábytkářské výrobě.
 • Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby.
 • Zdokonalování systému preventivních postupů s cílem předcházet poruchám výrobního procesu.
 • Vytváření odpovídajících podmínek bezpečné práce, protipožární prevence a snižování negativních vlivů výrobního procesu na životní prostředí.
 • Spolupráce na zpracování technicko-organizačních projektů pro rozvoj výrobní základny.
 • Koordinace činností při zadávání výrobních externích kooperacích.
 • Plnění cílů v oblasti jakosti a kvality.
 • Sledování trendů modernizace výrobního procesu.
 • Zpracování zásad, metodik, pravidel a předpisů k zabezpečení plynulého chodu provozu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství KKOV 3301T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru dřevařské inženýrství KKOV 3301R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Komplexní dispečerské řízení dřevařské a nábytkářské výroby s náročnou organizací práce
Koordinace operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby s ostatními útvary organizace
Sestavování operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby
Koordinace provozního úseku s ostatními útvary podniku dřevařské a nábytkářské výroby
Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v dřevařské a nábytkářské výrobě
Koordinace průběhu a vazeb stavebních prací, zajišťování plynulosti stavebních a dopravních činností, dodávek materiálu apod.
Operativní řešení organizačních a provozních problémů v dřevařské a nábytkářské výrobě
Zajišťování mezipodnikové kooperace v dřevařské a nábytkářské výrobě
Řízení prací při vypracování provozní dokumentace dřevařské a nábytkářské výroby
Stanovování výrobních zařízení pro dřevařskou a nábytkářskou výrobu
Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby
Vedení provozní dokumentace dřevařské a nábytkářské výroby
Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby
logistika ve výrobě
systémy a standardy jakosti a kvality v nábytkářství
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva
technologie výroby dřevařských polotovarů
technologie výroby dřevěných výrobků
technologie výroby nábytkářských výrobků
technologie výroby a montáže dřevostaveb
dřevěné materiály a polotovary
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
technické kreslení ve výrobě a montáži dřevostaveb
nakládání s odpady
management pro nižší manažery
bezpečnost práce a požární ochrana

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Kompetence ke zvládání stresu a zátěže
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k vedení lidí

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání je upraveno zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhláškou č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Vyhláška upravuje organizaci, obsah a rozsah pracovnělékařských služeb, posuzování zdravotní způsobilosti, s výjimkou posuzování zdravotní způsobilosti ke sportu a tělesné výchově a stanovuje rizikové faktory a nemoci, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, rozsah odborných vyšetření a četnost lékařských prohlídek.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání nebo specializace povolání je vždy závislá na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií výkonu povolání nebo specializace povolání. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Podmínky zdravotní způsobilosti pro vstup a samotný výkon povolání či oboru nebo skupiny povolání, které podléhá oborové legislativní regulaci (např. lékař, veterinář, učitel, advokát, policista, voják apod.) jsou upraveny specifickou legislativou a nesplnění požadavků definovaných touto legislativou je důvodem k vyloučení nebo k následnému pozbytí pravomoci tuto činnost/povolání vykonávat.

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je pouze orientační.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 244 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 763 Kč do 86 876 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 45 457 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 571 Kč do 62 701 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní specialisté v oblasti techniky (CZ-ISCO 21499)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 48 256 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 650 Kč do 84 500 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2149 Specialisté v oblasti techniky (kromě elektrotechniky) jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C2149