Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Celní tarifér specialista

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Celní správa ČR

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Celník,  Customs Officer

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

30581

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Celní tarifér specialista koordinuje a vydává závazná rozhodnutí o sazebním zařazení zboží. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost KKOV 68xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů veterinářství a veterinární prevence KKOV 43xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program KKOV xxxxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví KKOV 41xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů KKOV 33xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů KKOV 32xxT vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxT vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování závazných informací o sazebním zařazení zboží včetně zpracovávání stanovisek k odvolání proti chybnému rozhodnutí o sazebním zařazení zboží
Příprava a zpracovávání sazebního zařazení zboží v návaznosti na příslušná pravidla a normy
Zapracovávání výsledků mezinárodních jednání, popř. legislativních změn do celního sazebníku
Vedení příslušné dokumentace v oblasti sazebního zařazování zboží
Zpracovávání rozhodnutí o zrušení, odvolání nebo změně rozhodnutí o sazebním zařazení zboží
Poskytování závazných informací o sazebním zařazení zboží
Provádění koordinační činnosti s cílem zajistit jednotný systém celně tarifních posuzování

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
celní deklarantství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.