Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Výkonný producent

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

dramatická, filmová, TV, rozhlasová tvorba

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vedoucí natáčení , Vedoucí výroby audiovizuálního díla

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102454

Datum zveřejnění

31. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Výkonný producent má na starosti technickou a organizační stránku výroby audiovizuálního díla. Zodpovídá za splnění smlouvy uzavřené s produkční společností nebo producentem audiovizuálního díla.

Pracovní činnosti

  • Organizační a dispoziční řízení průběhu výroby audiovizuálního díla.
  • Odpovědnost za finanční výsledek a dodržení harmonogramu výroby.
  • Spoluzodpovědnost za umělecký výsledek audiovizuálního díla.
  • Vypracování časového plánu realizace – přípravných prací, natáčecího období a dokončovacích prací (harmonogram výroby).
  • Vypracování rozpočtu výroby audiovizuálního díla.
  • Spoluzodpovědnost za herecké obsazení.
  • Uzavírání smluv s klíčovými pracovníky výrobního štábu a autorských smluv.
  • Kooperace při výběru dodavatelů a uzavírání smluv v rámci výroby audiovizuálního díla.
  • Supervize nad materiálně technickými a provozně ekonomickými podmínkami výroby audiovizuálního díla.
  • Vypracování výrobní zprávy a finančního vyúčtování za celkovou výrobu audiovizuálního díla.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Multimediální tvorba RVP 82-43-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.