Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vodohospodářský samostatný technik

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

hospodáření na vodních tocích

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vodohospodářský samostatný technik dispečer , Vodohospodářský samostatný úsekový technik , Vodohospodářský samostatný technik správy povodí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5318

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí. Zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich čistotu a v rozvoji vodního hospodářství v území.

Pracovní činnosti

  • Kontrola a řízení provozu, údržby a oprav vodních děl, vodohospodářských zařízení a vodních toků na svěřeném úseku povodí.
  • Kontrola a přejímka dodavatelských oprav.
  • Řízení a organizace dispečerské činnosti na vodních tocích, vodních dílech a v celém povodí.
  • Zpracování studií a podkladů pro tvorbu, doplňování a vyhodnocování plánů v oblasti povodí.
  • Plnění úkolů v oblasti provozního monitoringu povrchových vod.
  • Zpracování a analýza rozsáhlých hydrologických, meteorologických, provozních a dalších údajů v povodí.
  • Stanovování podmínek ke složitým záměrům a výstavbě všech investorů v povodí.
  • Zpracování manipulačních řádů vodních děl a vodohospodářských soustav.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Stavebnictví RVP 36-41-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.