Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Vedoucí bezpečnostní pracovník

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

technické bezpečnostní služby

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Bezpečnostní manager,  Bezpečností ředitel,  Ředitel bezpečnostního a krizového řízení

Podřízené specializace

Vedoucí detektiv , Bezpečnostní manažer v obchodě a službách , Specialista bezpečnostního a krizového řízení

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100996

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Vedoucí bezpečnostní pracovník formuluje bezpečnostní politiku organizace ve vztahu k jejím hodnotám, bezpečnostní politiku organizace a možná bezpečnostní rizika řídí a dohlíží na její realizaci. V obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží. Dále zabezpečuje např. poskytování služeb spojených s hledáním majetku a osob, zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky.

Pracovní činnosti

 • Formulování bezpečnostní politiky organizace.
 • Klasifikování aktiv společnosti z hlediska potřeb jejich ochrany (majetek, osoby, informace).
 • Provádění managementu rizik, tj. jejich analýzu, hodnocení a vyhodnocení.
 • Vyhotovení bezpečnostních posouzení.
 • Zavádění a řízení prvků bezpečnostní politiky v rámci fyzické bezpečnosti, bezpečnosti lidských zdrojů a informací.
 • Posouzení a řízení fyzické ostrahy, režimových a administrativních bezpečnostních opatření.
 • Navrhování a zavádění monitorovacích a dohledových služeb a správa bezpečnostních technologií (poplachové, přístupové, kamerové a ostatní systémy).
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu činnosti k zajištění režimové a detektivní ochrany a dohledu při ochraně majetku a osob především v živnostenských provozovnách.
 • Obsluha systému elektronické ochrany zboží – bezpečnostních prvků na zboží.
 • Ochrana majetku a kontrola jeho zabezpečení.
 • Zajištění prevence trestné činnosti zaměstnanců a dodavatelů.
 • Zpracování dokumentace pro vymáhání pohledávek, vedení úředních jednání a soudních sporů.
 • Zajištění spolupráce s veřejnými a soukromými subjekty.
 • Organizace, řízení a kontrola výkonu prošetřování souvislostí a událostí spojených se vznikem škod a odhalování skutečností svědčících o právním zájmu klienta.
 • Zavádění a řízení protipožárních technologií.
 • Organizace transportu aktiv mezi objekty společnosti nebo do objektů jiné společnosti.
 • Vedení evidence o případech a zpracování závěrečných zpráv včetně fotodokumentace apod.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.