Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Umělecký kovolijec a cizelér

Odborný směr:

Umělecká řemesla

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Umělecký kovolijec , Umělecký cizelér

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102993

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Umělecký kovolijec a cizelér zhotovuje formy k odlévání, odlévá a opracovává lité nebo z plechu tepané plastiky, sochy, reliéfy a další předměty z různých druhů kovů, zhotovuje a vyměňuje jejich poškozené části a provádí povrchové úpravy a dokončovací práce.

Pracovní činnosti

 • Studium podkladů a technické dokumentace.
 • Příprava uměleckořemeslného záměru včetně modelu.
 • Volba materiálů a pracovních postupů pro zhotovení uměleckých odlitků z kovů.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Zhotovení a úpravy slévárenských forem.
 • Tavení kovů, odlévání forem a vyjímání odlitků.
 • Zhotovení jednoduchých sádrových a voskových modelů, včetně snímání povrchů, vytváření forem a odlévání těchto modelů.
 • Příprava odlitků k opracování včetně sestavování mnohadílných odlitků a jejich spojování včetně svařování.
 • Opracování odlitků a cizelování výrobků ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce děl z kovů.
 • Obsluha strojů a zařízení při výrobě a opracování odlitků včetně svařovacích zařízení.
 • Konečná úprava a konzervace odlitků a cizelování výrobků.
 • Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární ochrany.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Určování pracovních postupů a ruční vytváření velkých a složitých pískových forem nebo forem pro odlévání na ztracený voskový materiál. 8
Formování a odlévání velmi složitých výtvarných děl, odlévání z několika částí nebo do rámu. 8
Formování a odlévání složitých výtvarných děl do forem připravených metodou na ztracený voskový materiál. 8
Cizelování pamětních desek s reliéfem, bust, figur a slohových skupin s dokonalým zahlazováním spojů bez porušení modelace. 8
Kompletní zhotovení a osazení monumentálních velkorozměrných soch, sousoší a jiných uměleckých děl vyžadujících dělení a spojování včetně svařování. 8
Řezání sádrových modelů v životní velikosti, stanovování dělicích rovin a určování nejvhodnějších slitin a licích teplot kovů. 7
Formování a odlévání složitých odlitků o více dělicích rovinách, vícejádrových odlitků pro tenkostěnné odlévání plastik a zhotovování vtokových soustav. 7
Formování a odlévání plastik na klíny (např. hlava v životní velikosti), slícování a montáž větších částí figur. 7
Oprava, obnova, údržba a rekonstrukce částí objektů z kovových odlitků, doplňování chybějících částí (svařováním) podle vzoru včetně zhotovování modelů (např. článků, sloupků, členitých kovových zábradlí a dalších architektonických prvků). 6
Oxidování a patinování povrchu odlitků. 6
Zhotovení odlitků jednodušších plastik, figur a reliéfů do rámů nasucho včetně rozřezávání modelů, řešení vtokových soustav a opracovávání povrchů sekáním, zaškrabáváním a broušením. 5
Zhotovení odlitků menších uměleckých předmětů, drobných figurek a ozdobných dveřních klik včetně zhotovování forem a ručního opracování. 4
Zhotovení potřebných nářadí a pomůcek (např. sekáčků, škrabáků, temováků apod.). 4
Zaformování a odlévání jednoduchých odlitků bez jader (např. medailí, reliéfů, desek s textem o nízké plasticitě 1,5 mm apod.) včetně osekávání a pilování švů a povrchových úprav. 4
Modelace plechu nebo odlitku tepáním. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H nejvhodnější
Umělecký kovář a zámečník, pasíř RVP 82-51-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů umění a užité umění KKOV 82xxH vhodná
Slévač RVP 21-55-H/01 vhodná
Umělecký rytec RVP 82-51-H/09 vhodná

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Svařování kovů (svářečský průkaz) - základní zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v technických podkladech pro odlévání z různých druhů kovů
Samostatné zpracování výtvarného záměru
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro odlévání předmětů z různých kovů
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro cizelování předmětů z různých kovů
Dodržování zásad BOZP, hygieny práce a požární prevence
Zhotovování sádrových modelů a modelů z vosku pro technologii odlévání na ztracený model
Zhotovování forem pro odlévání z různých druhů kovů
Ruční modelování a formování reliéfu, plastiky a figury
Ruční formování a odlévání jednoduchých odlitků umělecké řemeslné výroby, např. medailí, reliéfů, desek s textem, klíčů, dveřních závěsů, štítků, kování apod.
Odlévání uměleckých odlitků složených z více kusů
Sestavování, slícovávání a montáž větších částí litých, kovových figur a plastik, včetně jejich spojování a ukotvování
Zhotovování předmětů tepaných z měděných, mosazných a ocelových plechů
Používání nástrojů a pomůcek pro ruční cizelování, včetně jejich úprav pro potřeby uměleckých odlitků
Konečná povrchová úprava uměleckých děl
Údržba, opravy, renovování a montáž hotových uměleckých odlitků

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie kovolijectví a cizelérství
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
tepelné zpracování materiálů
technologie svařování kovů
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací
výkresová, výrobní a technologická dokumentace
odborné kreslení
základy kresby a malby
dějiny umění

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Uspokojování zákaznických potřeb
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zraková zátěž
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.