Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Umělecký keramik

Odborný směr:

Umělecká řemesla

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Alternativní názvy

Ceramist

Další odborné směry S2

výroba a dekorace keramiky

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

236

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Umělecký keramik zhotovuje uměleckořemeslné užitkové a dekorativní předměty ručním vytáčením na hrnčířském kruhu a vytváří figury, reliéfy, nástěnné mozaiky, plastiky a jiná uměleckořemeslná díla z keramiky podle výtvarných návrhů včetně glazování, pálení v pecích, zdobení, konečné úpravy.

Pracovní činnosti

 • Příprava uměleckořemeslného záměru, studium podkladů, zpracování výtvarného návrhu a technické dokumentace.
 • Volba materiálu a pracovních postupů pro zhotovení uměleckořemeslného výrobku.
 • Příprava a úprava surovin a materiálů.
 • Vytváření uměleckořemeslného výrobku ručně nebo s použitím nástrojů.
 • Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce historicky cenných výrobků z keramiky.
 • Obsluha strojů při výrobě uměleckořemeslných výrobků.
 • Konečná úprava uměleckořemeslných výrobků.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce historicky cenných keramických děl. 9
Zhotovování originálů výtvarně vysoce náročných děl a samostatné zhotovování uměleckých plastik, reliéfů a individuálních plošných podkladů podle návrhů výtvarníků nebo podle vlastních návrhů včetně patinování a osazování. 8
Dekorování preparáty drahých kovů (razítkováním, perokresbou a malbou štětcem). Dekorování technikami lidových tradic. 7
Vytáčení výrobků členitého profilu o objemu nad 20 l z volné ruky včetně sesazování nádob o výšce nad 1 m. 7
Samostatné zhotovování replik historických předmětů včetně provádění technologií (např. fajáns, majolika apod.). 7
Zhotovování sádrových modelů a forem členitých figur. 7
Vytáčení nádob o objemu do 20 l z volné ruky. 6
Glazování velkých plastik a reliéfů včetně jejich osazování. 6
Zhotovování mnohodílných víceklínových sádrových forem. 6
Modelování a formování reliéfů, plastik a figur podle návrhů. 6
Samostatné zhotovování výrobků s dekorem v celém technologickém procesu. 6
Zhotovování klínových forem pro užitkovou a figurální keramiku (např. pro konvice, džbány, vázy, plastiky apod.). 5
Zhotovování a osazování jednoduchých reliéfů. 5
Překreslování kartonů keramických reliéfů a mozaik do návrhu. 5
Vytáčení keramických výrobků o objemu do 8 l a o výšce 35 cm z volné ruky. 5
Dekorování rytím, škrabáním a malováním. 5
Příprava glazur a engob a glazování a engobování všemi technikami. 5
Sestavování keramických výrobků dolepováním. 5
Přetáčení keramických výrobků plošných o průměru do 40 cm a dutých o objemu do 3 l. 4
Vytáčení keramických výrobků na hrnčířském kruhu o objemu do 2 l a o výšce 15 cm (např. váziček, popelníků, džbánků apod.). 4
Zhotovování jednoduchých půlových sádrových forem pro užitkovou a figurální keramiku. 4
Zhotovování keramických výrobků litím do sádrových forem včetně retuše. 4
Glazování jednoduchých keramických výrobků. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251L nejvhodnější
Umělecký keramik RVP 82-51-H/04 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výtvarná a uměleckořemeslná tvorba KKOV 8241M vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce KKOV 2857H vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční modelování a formování reliéfu, plastiky a figury
Povrchové úpravy uměleckořemeslných keramických výrobků dekorováním preparáty drahých kovů
Sestavování uměleckořemeslné užitkové a dekorativní keramiky dolepováním
Ruční zhotovování modelů pro zhotovování forem pro užitkovou a figurální keramiku a další uměleckořemeslné keramické výrobky
Ruční zhotovování sádrových forem pro užitkovou a figurální keramiku a další uměleckořemeslné keramické výrobky
Ruční zhotovování replik historických keramických předmětů
Povrchové úpravy uměleckořemeslných keramických výrobků
Nalévání do sádrových forem
Vytáčení z volné ruky na hrnčířském kruhu
Úprava surovin a příprava keramické hmoty
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce historicky cenných keramických děl
Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu uměleckořemeslné užitkové a dekorativní keramiky, volba technologického postupu
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování uměleckořemeslné užitkové a dekorativní keramiky
Samostatné zpracování výtvarného záměru pro realizaci nových vzorů uměleckořemeslné užitkové a dekorativní keramiky
Obsluha pecí pro vypalování uměleckořemeslné užitkové a dekorativní keramiky

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
uměleckořemeslné zpracování keramiky a porcelánu
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
technologie zhotovování modelů a forem pro keramické výrobky
malířské a dekorační techniky na keramiku a porcelán
dějiny umění
zásady a postupy konzervátorských a restaurátorských prací

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Keramici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 7314)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 33 894 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 550 Kč do 43 414 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.