Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik památkové obnovy

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

péče o památky, muzejnictví

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Technik specialista

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102790

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technik památkové obnovy organizuje, řídí nebo sám provádí činnosti spojené s obnovou a údržbou kulturní památky se znalostí tradičních technologií a specifických materiálů.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení práce dalších pracovníků s menší znalostí tradičních technologií a materiálů.
 • Dohled na práci dodavatelů při obnově památek a kontrola dodržení určených technologických postupů a předepsaných materiálů.
 • Orientace v projektové dokumentaci, stavebně historických průzkumech a dalších podkladech pro správnou organizaci práce zajišťující optimální výsledek obnovy.
 • Návrh nebo přímá aplikace nových technologií kompatibilních s historickým materiálem pro případ jejich degradování natolik, že nelze aplikovat technologii původní.
 • Odběr vzorků včetně stratigrafie pro rozbory v chemickotechnologických laboratoří.
 • Rozlišení základních průřezových technologií tesařství, truhlářství, řezbářství, klempířství, zednictví, pokrývačství, štukatérství, natěračství, malířství, sklenářství, kovářství, parketářství, instalatérství a případně dalších profesí.
 • Zajištění nových nálezů při postupu obnovy k možnosti řádného dokumentování a úplného poznání kulturní památky.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Samostatné provádění konzervačních a sanačních prací specifických pro obnovu kulturní památky, se znalostí kompatibilnosti technologií a materiálů. 9
Organizování a případné řízení dalších pracovníků s menší znalostí tradičních technologií a materiálů. 9
Dohled na práci dodavatelů a jejich subdodavatelů při obnově kulturní památky s kontrolou dodržení určených technologických postupů a předepsaných materiálů. 9
Odběr vzorků pro další technické a laboratorní rozbory. 8
Vedení deníků pracovních postupů navázaných na schválenou dokumentaci obnovy a provádění další k tomu potřebné dokumentace. 8
Sledování technologických lhůt a posloupnosti prováděných technologií při obnově či údržbě kulturní památky. 8

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Určování technologických postupů s vysokými nároky na přesnost. 9
Samostatné zpracování technických podmínek a technologických postupů pro systém konzervace. 9
Provádění technického dozoru stavebníka. 9
Organizace výrobních a provozních úseků s vnitřním členěním a vazbami na další technologické a pracovní úseky podle obvyklých postupů a s rámcovými výstupy. 9
Sledování, vyhodnocování a dokumentování technického stavu památkového fondu. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru stavební inženýrství KKOV 3607R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura KKOV 3608R nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru pozemní stavitelství KKOV 3641M nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví KKOV 3647M nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru pozemní stavitelství KKOV 3641N nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví KKOV 3647N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru stavebnictví KKOV 3647R nejvhodnější
Stavebnictví RVP 36-47-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavební materiály a výrobky KKOV 3643M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technická zařízení budov KKOV 3645M vhodná
Stavební materiály RVP 36-43-M/01 vhodná
Technická zařízení budov RVP 36-45-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Vyhodnocení in Situ převzatých výsledků stavebně historických průzkumů a analýz
Odběr vzorků k chemickým a technickým hodnocením v laboratořích a zkušebnách při památkové obnově
Rozlišení druhů materiálů a technologie jejich původního zpracování
Vedení dokumentace průběhu obnovy památkového objektu včetně souvislé stratigrafie
Vyhodnocení nálezové situace k případnému přerušení práce nebo jiné operativní změně při památkové obnově
Organizace a řízení prací při obnově památkového objektu s přihlédnutím ke specifikám oboru
Řízení technologických postupů s dodržením návazností a lhůt
Využívání náhradních technologií a materiálů při degradaci původních konstrukcí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie zpracování dřeva
dřevěné materiály a polotovary
stavební architektura
péče o památkové objekty
práce se softwarem pro odborné aplikace

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Flexibilita
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Celková fyzická zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.