Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Technik mechanických zábran

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

technické bezpečnostní služby

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Zámkař , Montér mechanických zábran

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101712

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Datum poslední aktualizace

28. 2. 2019

Charakteristika

Technik mechanických zábran provádí montáž, údržbu, revizi, opravy a správu mechanických bezpečnostních zábranných systémů zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob, a to včetně klíčového hospodářství a nouzového otevírání zámkových systémů.

Pracovní činnosti

  • Čtení a použití technických podkladů, konstrukčních a výrobních výkresů.
  • Zpracování jednoduchých náčrtků k doplnění pracovních postupů pro výrobu a montáž jednoduchých kovodělných výrobků.
  • Stanovení pracovních kroků, prostředků, pomůcek a metod k výrobě, montáži, opravám a servisu mechanických zábran, zámků a klíčů.
  • Výroba, montáž a opravy mechanických zábran v souladu s platnými normami a předpisy.
  • Montáž, opravy a servis mechanických a elektromechanických zámků včetně trezorových.
  • Instalace zařízení napájeného bezpečným napětím.
  • Otevírání mechanických zábranných systémů, tj. zámků z obecných kovů, visacích zámků, cylindrických vložek, bezpečnostních zámkových systémů a úschovných objektů a automobilů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Strojní mechanik RVP 23-51-H/01 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.