Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Technik ekolog

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Technik ekolog pro chemické látky

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100791

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Technik ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a kontroluje činnost ekologických zařízení, zajišťuje jejich údržbu a vede agendu dílčích úkolů, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zdrojů znečišťování a odpadů.
 • Příprava podkladů pro bilancování materiálových toků v organizaci.
 • Zajištění a kontrola činností spojených s analýzou materiálových toků a jejich řízením.
 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má významný dopad na životní prostředí.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Zpracování podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na předcházení vzniku znečištění a odpadů a nakládání s nimi u původce.
 • Příprava podkladů pro posuzování dopadů opatření v jiných složkách životního prostředí na vznik, množství a nebezpečnost produkovaných odpadů a znečištění (aplikace integrované prevence).
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu produkce odpadů a znečištění a nakládání s nimi.
 • Spolupráce na navrhování a zavádění nových technik a nejlepších dostupných technik (BAT).
 • Zajištění bezpečného a správného provozu ekologického zařízení v souladu s vydaným povolením a rozhodnutími platnými pro příslušné ekologické zařízení.
 • Zajištění řádné údržby (preventivní, běžné i havarijní) pro zajištění plné provozuschopnosti ekologického zařízení.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Spolupráce s provozními útvary a všemi relevantními průřezovými útvary (jakosti, plánování a strategického řízení, havarijního řízení, požární prevence, bezpečnosti práce atd.).
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Spolupráce na vzdělávání zaměstnanců.
 • Navrhování preventivních opatření k předcházení vzniku havárií a opatření k jejich minimalizaci a spolupráce na jejich realizaci.
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Ekologie a životní prostředí RVP 16-01-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.