Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Specialista v ergonomii

Odborný směr:

Povolání bez oboru a mezioborová

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Platové rozmezí:

34 000 Kč - 70 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Ergonom,  Ergonomics,  Ergonomisch

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103536

Datum zveřejnění

2. 10. 2018

Datum poslední aktualizace

2. 8. 2021

Charakteristika

Specialista v ergonomii posuzuje podmínky a stav zajištění prevence pracovních rizik tak, aby nedošlo k ohrožení produktivity práce, pohody, bezpečnosti a zdraví člověka na pracovištích a v souvisejících prostorách, bezprostředně ani v dlouhodobém časovém horizontu a navrhuje vhodná opatření pro jejich odstranění a podílí se na implementaci těchto opatření v praxi.

Pracovní činnosti

 • Aplikace ergonomických zásad při přípravě a uvádění nového pracoviště do provozu.
 • Aplikace ergonomických norem a zásad při návrhu a konstrukci nového výrobku.
 • Hodnocení ergonomických rizik.
 • Navrhování opatření na odstranění ergonomických rizik.
 • Spolupráce při zpracování návrhů kategorizace prací.
 • Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť.
 • Posuzování pracovního prostředí, pracovních podmínek, pracovního místa a výrobních zařízení z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Získávání znalostí v oblasti ergonomie a jejich uplatňování v praxi při dodržení právních a technických předpisů.
 • Spolupráce s kontrolními a dozorovými orgány v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Školení vedoucích a technických zaměstnanců na jednotlivých stupních řízení v oblasti ergonomie práce, pracoviště a výrobku k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
 • Školení zaměstnanců v preventivní ergonomii a ochraně zdraví.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Navrhuje ergonomická řešení snižování rizik ve všech typech školských, zdravotnických a sociálních zařízení. 6
Vyhledává a odstraňuje příčiny stresů na pracovišti. 6
Navrhuje ergonomické úpravy pracovišť pro zdravotně postižené, pro mladistvé, pro těhotné. 6
Monitoruje stav a provádí interní a externí audity, ergonomické posouzení práce, pracovišť, výrobků včetně zpracovávaných dokumentů. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Průmyslové inženýrství AKVO/AKSO 2301R040 nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru strojní inženýrství KKOV 2301R vhodná
Antropologie AKVO/AKSO 1512R001 vhodná
Biomedicínská technika a bioinformatika AKVO/AKSO 3901R038 vhodná
Bakalářský studijní program v oboru aplikované vědy v inženýrství KKOV 3901R vhodná
Ergoterapie AKVO/AKSO 5342R002 vhodná
Bakalářský studijní program v oboru bezpečnost práce a procesů AKVO/AKSO 3908R001 vhodná
Fyzioterapie a ergoterapie AKVO/AKSO 5342R007 vhodná
Strojírenství RVP 23-41-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Hodnocení ergonomie pracovišť
Hodnocení ergonomických rizik
Navrhování opatření na odstranění ergonomických rizik
Aplikace ergonomických přístupů
Aplikování zásad ergonomie v rámci primární a sekundární prevence poruch pohybového aparátu
Zpracování kategorizace prací
Zavádění a aktualizace systému ergonomických analýz práce a pracovišť
Práce s odbornými texty a vědeckými poznatky
Komunikace s oblastními inspektoráty práce a s krajskými hygienickými stanicemi
Řízení ergonomických rizik
Motivace a další vzdělávání pracovníků
Školení zaměstnanců v preventivní ergonomii a ochraně zdraví

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ergonomie
antropologie
antropometrie
fyziologie
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
pracovní stres
pracovní prostředí a pracovní podmínky
metody identifikace, posuzování a hodnocení rizik
fyzika, biomechanika a anatomie lidské postavy
preventivní metody v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví
kineziologie
anatomie, fyziologie a patofyziologie člověka

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Netiketa
Tvorba digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Bezpečnost
Ochrana zařízení
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana životního prostředí
Řešení problémů
Řešení technických problémů
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, zákoníku práce a k nim prováděcích předpisů).
Nastavené zátěže a rizika jsou pouze orientační a vždy je nutno přihlédnout k podmínkám, které se vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli, tudíž se mohou u různých zaměstnavatelů lišit.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví (CZ-ISCO 2263)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 48 633 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 064 Kč do 70 484 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

ESCO

Klasifikace ESCO (European Skills, Competences, and Occupations) popisuje a třídí dovednosti, kompetence, kvalifikace a povolání relevantní pro trh práce Evropské unie a pro vzdělávání a odbornou přípravu. ESCO je k dispozici ve 27 jazycích, což uchazečům o zaměstnání a zaměstnavatelům umožňuje lépe komunikovat o dovednostech, kompetencích, kvalifikaci a pracovních místech v jakémkoli evropském jazyce. Cílem klasifikace ESCO je podporovat pracovní mobilitu v celé Evropě a vytvořit tak integrovanější a účinnější trh práce. Nabízí totiž „společný jazyk“ v oblasti povolání a dovedností, který mohou různé zúčastněné strany používat v otázkách zaměstnanosti, vzdělávání a odborné přípravy. Klasifikaci vytvořila Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, ve spolupráci se zúčastněnými stranami a s Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop). Iniciativa ESCO je součástí strategie Evropa 2020.

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví http://data.europa.eu/esco/isco/C2263