Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potravin

Odborný směr:

Obchod a marketing

Odborný podsměr:

nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

Specialist food hygiene

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102758

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potravin kontroluje dodržování bezpečnostních a hygienických postupů při prodeji potravin. Definuje základní požadavky na prodejní jednotku z hlediska sanitačních postupů, hygienických kritérií při příjmu zboží, jeho skladování a správného vystavení na prodejně za daných podmínek.

Pracovní činnosti

 • Kontrola dodržování bezpečnosti hygieny potravin.
 • Kontrola dodržování správných hygienických postupů při prodeji potravin.
 • Kontrola správného označení potravin na prodejně.
 • Kontrola správného skladování potravin.
 • Sestavení sanitačního a provozního řádu prodejní jednotky.
 • Kontrola sanitačních postupů na prodejní ploše a v zázemí prodejny.
 • Kontrola dodržování hygienického manuálu zaměstnanci na prodejně.
 • Optimalizace pracovních cest na pracovišti s cílem zvýšit celkovou bezpečnost.
 • Orientace v právní legislativě z hlediska bezpečnosti a hygieny potravin.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontrola hygienických postupů při přijmu zboží, jeho skladování a při vystavení zboží. 7
Stanovení postupu sanitace skladovacích a prodejních prostor, včetně doporučení vhodných sanitačních a desinfekčních přípravků. 7
Kontrola dodržování hygienických podmínek ve skladovacích prostorách. 7
Kontrola teplotních řetězců úložných prostor pro potraviny (na prodejně i ve skladu). 7
Kontrola uvedených informací u vystavených výrobků a stanovení jeho správného označení. 7
Sestavení bezpečnostních a sanitačních řádů dle dané provozovny. 6
Aplikace právních předpisů při řešení či plnění hygienických a bezpečnostních norem. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxL nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxM nejvhodnější
Potravinářství a potravinářská chemie RVP 29-xx-M/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxH vhodná
Potravinářství a potravinářská chemie RVP 29-xx-H/xx vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
povinné - Průkaz inspektora podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
povinné - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování hygienických zásad pro příjem a prodej zboží na prodejně
Dodržování pravidel sanitace skladových a prodejních prostor prodejny
Orientace v informacích uvedených u výrobků a vystaveného zboží
Stanovování způsobů ukládání a balení expedovaných výrobků a zboží s přihlédnutím k jejich charakteru a způsobu dopravy
Dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů
Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP)
Dodržování zásad osobní hygieny zaměstnanců, hygienické manuály na prodejnách
Využívání metodiky analýzy nebezpečí na kritických kontrolních bodech (HACCP) při řízení kvality a bezpečnosti potravin

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zbožíznalství obecně
skladování a ochrana zboží
hygienické zásady v obchodě
provoz maloobchodu
systémy a standardy kvality v potravinářství
legislativa související s výrobou potravin
hygiena potravin
potravinářské suroviny, jejich skladování

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k flexibilitě
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.