Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Slévač

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

slévárenství

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Formíř a jádrař , Tavič

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103234

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Slévač řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a zařízení pro tavení železných a neželezných kovů a obsluhuje stroje na výrobu forem a jader.

Pracovní činnosti

 • Příprava formovacích, jádrových směsí a pomocných materiálů.
 • Ruční příprava a výroba slévárenských forem.
 • Obsluha technologických strojů a zařízení pro výrobu forem a jader.
 • Tavení železných a neželezných kovů v tavících agregátech a jejich dohotovení v zařízeních sekudární metalurgie.
 • Řízení metalurgického procesu.
 • Zhotovení zkušebních vozorků tavených kovů a měření teplot.
 • Čištění a základní údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav.
 • Vedení příslušných záznamů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Odlévádání tekutého kovu. 7
Ruční zhotovování nejsložitějších forem. 7
Šablonování forem a jader. 7
Vyhodnocování výsledků měření teplot a korekce vedední tavby. 7
Vyhodnocování výsledků chemických rozborů a korekce vedení tavby. 7
Řízení metalurgického procesu. 7
Navrhování jednoduchých technologických postupů. 6
Obsluha zařízení sekundární metalurgie. 5
Seřízení technologického výrobního zařízení. 5
Výroba forem na formovacích linkách. 5
Příprava formovacích a jádrových směsí. 4
Druhování vsázky a přísad. 4
Manipulace s pánví s tekutým kovem. 4
Obsluha tavicích agregátů neželezných kovů a železných kovů. 4
Lepení a montáž jader. 4
Přeprava a doprava tekutého kovu. 3
Obsluha odsávacích zařízení a zařízení na zpracování strusky. 3
Základní údržba a opravy licích zařízení a pánví, tavících agregátů, vyzdívek, výdusek a zařízení sekundární metalurgie. 3
Výroba jader na jádrařských strojích. 3
Zhotovování skořepinových forem. 3
Výroba forem na jednotkových strojích. 3
Nátěry forem a jader. 3
Manipulace se slévárenskou formou. 3
Ruční zhotovování forem a jader. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Hutník RVP 21-52-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce KKOV 2154H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce KKOV 2155E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce KKOV 8251H vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru formíř, formířské práce KKOV 2154E vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Obsluha plynových zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 21/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
povinné - Obsluha zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Řízení motorových vozíků - odborná způsobilost podle ČSN 26 8805
povinné - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha a řízení slévárenských výrobních technologických zařízení
Odlévání do forem ve slévárenské výrobě
Orientace v technologických postupech, technických podkladech pro zhotovování odlitků ve slévárenství
Volba technologického postupu pro ruční zhotovování forem a jader
Orientace v metalurgických postupech a v technických podkladech při tavení kovů v tavících agregátech
Orientace v metalurgických postupech a v technických podkladech při úpravě kovů v agregátech sekundární metalurgie
Volba metalurgických postupů, vyhodnocování parametrů procesu tavení kovů v tavících agregátech a korekce procesu tavení
Volba metalurgických postupů, vyhodnocování parametrů procesu dohotovení kovů v agregátech sekundární metalurgie a korekce procesu
Seřizování a základní údržba slévárenského technologického zařízení
Seřizování a základní údržba tavících zařízení, zařízení sekundární metalurgie a ostatních technologických celků tavírny

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie tavby kovů
technologie výroby neželezných kovů a jejich slitin
technologie slévárenství
technologie zhotovování slévárenských forem a slévárenských modelových zařízení
vady odlitků
průmyslová ekologie
zásady BOZP

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Výkonnost
Samostatnost
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž chladem
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.